Ви є тут

Обгрунтування та дослідження робочих органів розкидачів мінеральних добрив


Номер роботи - M 89 ПОДАНА

Автори:

 


Обоснование и исследование рабочих органов разбрасывателей минеральных удобрений. - Рукопись.


Автор: Пономаренко Н.А.


 


Substantiation and investigation of movable operating element of mineral fertilizer spreader.- Manuscript.  


Author: Ponomarenko N.A.


Автор: Пономаренко Н.О.

 Представлена Дніпропетровським державним аграрним університетом

 Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення ефективності механізованого внесення твердих мінеральних добрив, шляхом поліпшення якості їх внесення по поверхні грунту і підвищення продуктивності машин. Розроблено наукові основи обгрунтування технологічних параметрів машин.

Шляхом математичного моделювання щодо загальних випадків отримано залежності, які описують закономірності процесів, що здійснюють машини для внесення добрив.

Встановлено  закономірності  сходження  добрив   з   розсівальних   органів і характер їх розподілу по поверхні грунту. Виявлені основні фактори, які мають визначальний вплив на показники роботи машин. Створені технічні засоби, які впроваджені в серійне виробництво.

 Кількість публікацій: за темою дослідження 11 статей, отримано 14 патентів