Ви є тут

Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Автори:


  "Обоснование параметров технологии скважинной подземной газификации при отработке тонких угольных пластов" Авторы: Лозинский  В.Г., Саик  П.Б., Тимошенко  Е.В.  "Determination the Parameters of Borehole Underground Coal Gasification at Thin Coal Seam Extraction"AuthorsV. Lozynskyi, P. Saik, E. Tymoshenko


 

Автори:. Лозинський В.Г., Саїк П.Б., Тимошенко Є.В.

 

Представлена  Національним гірничим університетом

 

 Авторами обґрунтувано раціональні технологічні параметри процесу свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ) при переході диз’юнктивних та плікативних геологічних порушень та відпрацювання свити тонких та надтонких вугільних пластів на основі встановлення відповідності протікання хімічних реакцій та фізичних швидкостей.

Визначено  критерії придатності технології одночасного дегазації тонких вугільних пластів та пластів в складних гірничо-геологічних умовах.  Обґрунтувано геометричні  параметри свердловин під час роботи різнорівневих газогенераторів при сумісному та роздільному бурінні вертикально-похило-горизонтальних свердловин.

Розроблені науково-технічні підходи щодо визначення напружено-деформованого стану гірського масиву та математична модель матеріально-теплового поля дозволяють вирішувати практичні задачі, пов’язані із визначенням доцільності застосування технології СПГВв зонах структурних змін гірського масиву та сумісного відпрацювання свити тонких та надтонких вугільних пластів.

Створена експериментальна установка для моделювання натурних параметрів технології підземної газифікації, що не має аналогів в Україні. Результати експериментів є основою створення передпроектної документації станції підземної газифікації для відпрацювання вугільних запасів. Розроблена технологічна документація може використовуватися при проектуванні станції.

Обґрунтовані технологічні параметри процесу СПГВ використані при розробці техніко-економічного обґрунтування дослідно-промислової станції "Підземгаз" для Соленівського кам’яновугільного родовища.

 

Кількість публікацій: 26, в т.ч. 25 статей, 1 патент.