Ви є тут

Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Новейшие технологии создания материалов и покрытий в судостроении


Авторы: Гайша А.А., Карпеченко А.А., Лабарткава А.В., Юреско Т.А.


   


Newest technologies of materials and surfaces creation in shipbuilding


Authors: Gaisha A.A., Karpechenko A.A., Labartkava A.V., Yuresko T.A.


 

Автори: Гайша О.О., к.т.н., Карпеченко А.А., к.т.н., Лабарткава О.В.,  Юреско Т.А. 

Представлена Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова

 У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей  конструкцій, матеріалів та покриттів, які використовуються у суднобудівній та інших галузях промисловості України.

Розроблено методики моделювання фізико-механічних властивостей речовини у твердому стані з використанням потенціалів міжатомної взаємодії шляхом комп’ютерного моделювання, які дозволяють виконувати підбір значень цих властивостей за рахунок вибору наноструктури матеріалу. Розроблено математичні моделі пошкоджуваності та зміни коефіцієнту теплопровідності поруватого сферопластику, які дозволяють на стадії проектування підводної конструкції за вихідними даними (глибина експлуатації, кількість циклів  кліматичних навантажень, допустимий рівень пошкоджуваності) визначити ресурс роботи матеріалу.

На основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень і встановлених закономірностей формування з'єднань розроблені рекомендації по виготовленню металокерамічних вузлів. Розвинуто метод електродугового нанесення покриттів шляхом розширення можливостей створення композиційних покриттів і розробки технологічних основ їх напилення для підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей.

Основні результати досліджень реалізовані на підприємствах суднобудівної галузі України. Розробки, виконані за результатами даної роботи, мають характеристики, що перевищують зарубіжні аналоги на 25...35 % .

Економічний ефект від розроблених технологій складає близько 1,2 млн. грн. на рік.

 Кількість публікацій: 190, в т.ч. за темою роботи 105 публікацій, отримано 7 патентів