Ви є тут

Новітні технології біоенергоконверсії


Номер роботи - P 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Новейшие технологии биоэнергоконверсииБлюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк И.А., Дубровин В.А., Емец А.И., Забарный Г.Н., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Цыганков С.П., Калетник Г.Р.  New technologies of bioenergy conversionBlumeYa.B., GeletukhaG.G., GrygoryukI.P., DubrovinV.,A., YemetsA.I., ZabarnyyG.N., MyronenkoV.G., RakhmetovD.B., TsygankovS.,P., Kaletnik G.N.


Автори:

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І.,

Забарний Г.М., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П., Калетнік Г.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України".

 

Мета роботи - забезпечення часткових енергетичних потреб України за рахунок новітніх технологій та обладнання біоенергоконверсії відновлювальної органічної сировини.

Визначено перспективні джерела рослинних ресурсів для біоенергоконверсії в Україні. Створено технології спалювання деревних відходів та соломи, технології анаеробної переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та органічні добрива, технології виробництва рідких біопалив для двигунів внутрішнього згорання на основі біоетанолу та рослинних олій. Встановлено параметри і режими роботи обладнання для виробництва та ефективного використання біопалив.

Практичним результатом роботи є визначення генофонду енергетичних рослин з 354 таксонів, використання 25 нових високопродуктивних сортів енергетичних культур, біосинтетичних компонентів рідких біопалив (АБОК-1, ОМП-А та ін.), серійне виробництво обладнання для виробництва і використання твердих і рідких біопалив. Створення промислових систем виробництва біогазу з відходів біомаси в агропромисловому виробництві та побутових відходів, промислове виробництво різних видів біопалив.

Результати роботи опубліковано в 13 монографіях, 308 наукових працях, зокрема, у міжнародних журналах – 51. Розроблено та введено в дію 15 ДСТУ, отримано 23 авторських свідоцтв на сорти і 40 патентів. Захищено 7 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті харчових техолгій на засіданні Вченої ради  07 вересня 2010 року о 14.00.