Ви є тут

Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями


Номер роботи - P 67 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Новые медицинские технологии  диагностики и лечения пострадавших с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениямиБорзых А. В., Возианов С.А., Гурьев С.Е., Ивченко В.К., Истомин А.Г., Куринный И.Н., Лесовой В.Н., Лобанов Г.В., Страфун С.С. New medical technologies of diagnostic and care for patients with multiple, united and polystructural injuriesBorzykh O.V., Vozianov S.O., Guryev S. O., Ivchenko V.K., Istomin A. G., Kurinnyi I.M., Lesovoy V. N., Lobanov G.V., Strafun S.S.


 

Автори:

Борзих О.В., Возіанов С.О., Гур’єв С.О., Івченко В.К., Істомін А.Г.,

Курінний І.М., Лісовий В.М., Лобанов Г.В., Страфун С.С.

Представлена Луганським державним медичним університетом.

Травматизація населення на даний час є важливою соціальною та економічною проблемою для всіх розвинутих країн світу. В Україні смертність та летальність внаслідок множиних, полісистемних та поліструктурних пошкоджень у 2-4 раза перевищує показник країн Європійського Союзу та США.  Смертність внаслідок травм займає трете місце серед причин смертності  та інвалідізації населення України, а у найбільш працездатному та жіттеактивному віці 20 – 60 років -перше.

Авторами проведені клініко-епідеміологічні та клініко-організаційні дослідження які довели, що смертність внаслідок зазначених пошкоджень становить 85-90 %. Вивчено клініко-епідеміологічні, клініко-нозологічні, клініко-анатомічні характеристики множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень та визначено іх вплив на характер та результат перебігу травматичного процесу в постраждалих.

   Розроблено принципово нові методи та технології діагностики та лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень, що ґрунтуються на результатах фундаментальних досліджень розвитку травматичної хвороби. Зазначені методи та технології включені до стандартизованої системи надання медичної допомоги постраждалим та за низкою характеристик та показників не мають аналогов у світі.

Розроблені нові мікрохірургічні технології, які дозволили суттєво збільшити ефективність: пересадки складних комплексів тканин (трансплантати шкіри, м’язів, кістки, пальці стопи на кисть) в лікуванні тяжкої травми. Вдосконалена технологія відновного лікування хворих після реплантації ампутованих сегментів кінцівок.

Завдяки створенню та впровадженню нових технологій та методів лікування постраждалих відповідно до клініко-організаційних принципів та схем їх реалізації вдалося знизити летальність на 19%, обсяг ускладнень – на 27%,  прогнозовану інвалідність -  на 38 %.

 Основні результати досліджень викладено у 23 монографіях, 3 підручниках, 6 методичних рекомендаціях, 374 статтях. Підтверджено 56 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Науково-практичному  центрі радіологічної діагностики 1 липня 2010 року о 13 годині.