Ви є тут

Нові технології прецизійної електрометрії


Номер роботи - P 55

Автори:


Новые технологии прецизионной электрометрииМухаровский М.Я., Ламеко А.Л., Гаврилкин В.Г., Ахмадов А.А.-Б., Копшин В.В., Гриневич Ф.Б., Сурду М.Н., Монастырский З.Я., Орнатский О.А.  New technologies of the precision electrometryMuharovskyM.J.,LamekoA.L., GavrilkinV.G., AkhmadovA.A.-B., KopshynV.V., GrinevichF.B.,SurduM.N., MonastyrskyZ.Y., OrnatskyO.A.


Автори:

Мухаровський М.Я., Ламеко О.Л., Гаврилкін В.Г., Ахмадов О.А.-Б.,

Копшин В.В., Гриневич Ф.Б., Сурду М.М., Монастирський З.Я., Орнатський О.А.

 

Представлена ДП "Укрметртестстандарт".

 

Робота присвячена розв’язанню складної науково-технічної та важливої для економіки України проблеми розробки наукових засад та освоєння на цій основі технологій побудови нового покоління прецизійної апаратури для вимірювання електричних і неелектричних величин у ряді найважливіших галузей промисловості.

Серед досягнутих результатів найвагомішими є наступні. Розвинуто теорію  точності вимірювальних пристроїв, що дозволило створити принципово новий напрямок прецизійної електрометрії, названий варіаційними методами. Розроблено варіаційні технології підвищення точності електровимірювальних пристроїв, на основі яких створено еталонні засоби вимірювань включно з первинними Державними еталонами України, та варіаційні технології швидкого екстраполяційного зрівноважування прецизійних електровимірювальних пристроїв, що дозволили у десятки – сотні разів підвищити їхню швидкодію та у тисячі разів їхню чутливість без суттєвого ускладнення та подорожчання.

Розроблено методи синтезу прецизійних вимірювальних кіл та створено тезаурус мостових кіл для варіаційних вимірювальних систем, принципи побудови прецизійних сенсорів неелектричних величин з розрахунковою функцією перетворення. Створено нормативи і методики відтворення і передавання одиниць фізичних величин від розроблених Державних еталонів до робочих засобів вимірювань.

Виконано роботи зі створення унікальної вимірювальної апаратури для космічних досліджень та військової метрології.

Впроваджено в різні галузі промисловості України 32 типи вимірювальних засобів загальною кількістю понад  2000 екземплярів на суму понад 30 млн. грн. Економічний ефект лише за рахунок зменшення вартості у порівнянні з  імпортним обладнанням оцінюється у 96 млн. грн.

Впроваджено в дію 12 Державних еталонів, що дозволяє країні економити лише на витратах з експлуатації еталонних мір вищих розрядів більш, як 3,5 млн. грн. щорічно.