Ви є тут

Нові технології прецизійної електрометрії


Номер роботи - P 52 ПОДАНА

Р52

Автори:

Гриневич Ф. Б., Сурду М. М., Монастирський З. Я.,

Мухаровський М.Я., Ламеко О.Л., Гаврилкін В. Г.,

Ахмадов О.А.-Б., Копшин В.В., Орнатський О.А.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

Новые технологии прецизионной электрометрии

Авторы: Гриневич Ф. Б., Сурду М. Н., Монастырский З. Я., Мухаровский М. Я., Ламеко А. Л.,

Гаврилкин В. Г., Ахмадов А. А. -Б., Копшин В. В., Орнатский О. А

New technologies of the precision electrometry

Authors: Grinevich F.B., Surdu M.N., Monastyrsky Z.J., Muharovsky M.J., Lameko A.L., Gavrilkin V.G., Akhmadov A.A.-B., Kopshyn V.V., Ornatsky O.A.

 

Роботу присвячено розв’язанню проблеми розробки технологій побудови нового покоління прецизійної апаратури для вимірювання електричних і неелектричних величин у ряді найважливіших галузей промисловості.

Розвинуто теорію  точності вимірювальних пристроїв, що дозволило створити принципово новий напрямок прецизійної електрометрії, названий варіаційними методами. Розроблено варіаційні технології підвищення точності електровимірювальних пристроїв, на основі яких створено еталонні засоби вимірювань включно з первинними Державними еталонами України. Розроблено варіаційні технології швидкого екстраполяційного зрівноважування прецизійних електровимірювальних пристроїв, що дозволили у десятки – сотні разів підвищити їхню швидкодію та у тисячі разів їхню чутливість без суттєвого ускладнення та подорожчання.

Розроблено методи синтезу прецизійних вимірювальних кіл та створено тезаурус мостових кіл для варіаційних вимірювальних систем. Розроблено принципи побудови прецизійних сенсорів неелектричних величин з розрахунковою функцією перетворення. Створено нормативи і методики відтворення і передавання одиниць фізичних величин від розроблених Державних еталонів до робочих засобів вимірювань.

На основі отриманих наукових результатів розроблено та впроваджено в різні галузі промисловості України 27 типів вимірювальних засобів загальною кількістю понад  1500 екземплярів на суму понад 26 млн. грн. Економічний ефект лише за рахунок зменшення вартості у порівнянні з  імпортним обладнанням оцінюється у 78 млн. грн.

Виконано роботи зі створення унікальної вимірювальної апаратури в інтересах різних замовників, включаючи космічні дослідження та військову метрологію. Впроваджено в дію 6 Державних первинних еталонів, що дозволяє країні економити лише на витратах з експлуатації еталонних мір вищих розрядів більше 2,1 млн. грн. щорічно.

Розроблено наукові засади створення сучасної вітчизняної електровимірювальної апаратури, освоєно серійний випуск комплексів цієї апаратури та впроваджено законодавчу базу її застосування, чим зроблено суттєвий внесок в досягнення метрологічної незалежності України.