Ви є тут

Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів


Номер роботи - P 59

Автори:


 Новые материалы на основе теллуридов кадмия, олова и свинца и их производных для создания оптоэлектронных приборовПанчук О.Э., Фочук П.М., Щербак Л.П., Фейчук П.И., Савицкий А.В., Никонюк Е.С., Цюцюра Д.И., Томашик З.Ф., Коваленко Н.А., Рогачева Е.И.  Newmaterialsbasedonthetelluridesofcadmium, tinandleadandtheirderivatesforcreationofoptoelectronicdevicesPanchukO.E., FochukP.M., SavitskyA.V., NykonyukYe.S., TsutsuraD.I., TomashykZ.F., KovalenkoN.O., RohachovaE.I. 


 

Автори:

Панчук О.Е., Фочук П.М., Щербак Л.П., Фейчук П.І., Савицький А.В.,

Никонюк Є.С., Цюцюра Д.І., Томашик З.Ф., Коваленко Н.О., Рогачова О.І.

 

ПредставленаЧернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича.

 

Встановлено спектр та визначено термодинамічні параметри утворення власних та асоційованих точкових дефектів в телуридах кадмію, олова та свинцю та сполук на їх основі. Визначено фундаментальні параметри легування CdTe 10-ма домішками та їх електричну поведінку в умовах високотемпературної рівноваги дефектів, створені комп’ютерні моделі дефектної структури кристалів.

Комплексними дослідженнями закономірностей процесів плавлення і кристалізації в системах на основі кадмій телуриду встановлено явище післяплавлення та виявлено критичні точки структурних перетворень у розплавах Cd(Zn)Te, створено наукові основи керування процесами синтезу і вирощування об’ємних (Æдо 70 мм) монокристалів Cd1-хZnхTe(0£.х£.0,1) з контрольованими фізико-хімічними властивостями.

Встановлено загальні закономірності взаємодії домішкових і власних точкових дефектів в CdTe, розроблені способи керування властивостями монокристалів CdTe: підвищення термостабільності, фоточутливості досконалості структури кристалічної ґратки;  впроваджено у виробництво підкладки для створення великоформатних матричних приймачів, абсорбційні фільтри, вікна для потужних СО2 лазерів, розроблено фоторефрактивний та детекторний матеріали;

Створено наукові основитехнології хімічної обробки монокристалів CdTeта твердих розчинів на його основі та оптимізовано склади травників. Досліджено дефектну структуру сполук АIVВVI, фізичні властивості кристалів, розроблено нові термоелектричні матеріали.

Опубліковано більше 430 статей, з них 157 - у міжнародних журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) - понад 700, отримано 40 авторських свідоцтв і патентів, захищено 28 кандидатських та 6 докторських дисертацій, виконано 103 науково-дослідні роботи.