Ви є тут

Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини


Номер роботи - P 17 ПОДАНА

Представлено Інститутом біології клітини НАН України.

Автори: чл.к Стойка Р.С., д.х.н. Заіченко О.С., д.б.н. Лук'янова Н.Ю., д.б.н. Матишевська О.П., д.ф.-м.н. Прилуцький Ю.І., д.б.н. Панчук Р.Р., к.ф.-м.н. Абрамов М.В., к.б.н. Пірко Я.В.

В роботі представлено основні принципи створення нових багатофункціональних наноматеріалів, описано шляхи синтезу цих матеріалів з полімерною (органічною) чи мінеральною основою, оцінено біо- та еко-безпечність їх використання.

 Авторами створено й охарактеризовано нові вітчизняні багатофункціональні наноматеріали різної природи:  функціональні поверхнево-активні олігомери та полімери і надмолекулярні наноструктури на їх основі для доставки у клітину протипухлинних препаратів або ДНК; нанокомплекси C60 фулерену з іммобілізованими лікарськими препаратами; 3феромагнітні наночастинки з іммобілізованими протипухлинними препаратами і феромагнітні мікрочастинки з іммобілізованими антитілами для фракціонування суспензії пухлинних клітин чи специфічних білкових молекул за їхньою спорідненістю до антитіл;) металеві наночастинки срібла, золота, а також біметалічні (Ag/Au) наночастинки.

Здійснено молекулярний дизайн та синтез цих наноматеріалів, а також оцінено їхню дію як медичних препаратів. Визначено еко-безпечність полімерних металовмісних наноматеріалів.

Результати дослідження мають значення як для фундаментальної біології,  так і медицини, зокрема онкології, травматології і кардіології. Показано, що створені наноматеріали підвищують ефективність дії лікарських препаратів завдяки зниженню їх діючої дози із забезпеченням рівноцінного лікувального ефекту. Встановлено, що лікарські препарати, іммобілізовані на створених наноносіях, швидше проникають у клітини і довше зберігають свої фізико-хімічні та біологічні властивості.

Кількість публікацій: 16 монографій (13 - закордонних), 264 статті (150 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1856/22; Scopus – 2091/25; Google Scholar – 3190/31. Отримано 20 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 17 кандидатських дисертацій.