Ви є тут

Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Неорганические иониты нового поколения для селективной сорбции ионов-токсикантовЗайцева А.А., Чепурная И.К.New generation of inorganic ionites for ions-toxicants selective sorptionZaitseva H.O., Chepurna I.K.


Автори: Зайцева Г.О., Чепурна І.К.

Представлена Інститутом сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Кількість публікацій: 30 наукових праць, в т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 8 статей, 19 тез доповідей, 3 патенти України.

Розроблено оригінальні способи золь-гель синтезу сферично гранульованих фосфату титану (ФТ) та гідратованого діоксиду цирконію (ГДЦ). В якості вихідної сировини використано дешевий напівпродукт вітчизняного промислового виробництва титанових пігментів ? розчину титанілсульфату для одержання ФТ та частково нейтралізованого розчину оксихлориду цирконію, у випадку ГДЦ, дозволяє легко реалізувати золь-гель синтез при кімнатній температурі у відсутності токсичних органічних домішок та алкоксидної сировини.

Дослідження реологічних властивостей гелів методами ротаційної віскозиметрії та фізико-хімічної механіки дало можливість визначити оптимальне співвідношення вихідних реагентів, яке є необхідним для одержання якісних зразків та визначити точку золь-гель переходу при синтезі ФТ та ГДЦ. Вказаний факт дозволив контролювати ступінь задраглення в досліджуваних системах та одержувати гелі з заданими фізико-хімічними властивостями. Досліджено вплив хімічної та гідротермальної обробок вихідних зразків на гідролітичну стабільність та параметри поруватої структури синтезованих сорбентів. Одержано мезопоруваті зразки ФТ з вузьким розподілом пор за радіусами.

Сорбційну здатність сферично гранульованих іонітів щодо катіонів d-металів та токсичних аніонів (P, Cr, B) оцінено в статичних та динамічних умовах. Встановлено, що синтезовані зразки за своїми адсорбційними характеристиками не поступаються відомим вітчизняним та зарубіжним аналогам.

Проведено токсикологічне дослідження ФТ. За результатами санітарно-гігієнічної експертизи МОЗ України синтезовані сорбенти є безпечними для здоров’я і можуть бути використані для очистки води, напоїв та соків.