Ви є тут

Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості


Номер роботи - P 12

Автори:


Разработка научных основ технологии производства крупногабаритных твердосплавных изделий и освоения их промышленного производства для металлургической промышленности УкраиныЛисовскийА.Ф., Цкитишвили Э.О. КуликА.И., КурочкинА.Ф., ЛясовВ.Г., ПашинскийВ.В., РябцевА.Д., СидоренкоД.Г., ФеофилактовА.В.   Development of scientific fundamentals of manufacturing technology of large-size hard alloy products and development of their industrial production for metallurgical industry of UkraineLisovsky A.F., Tskitishvili E.O., Kulyk A.I., Kurochkyn O.F., Lyasov V.G,  Pashynskiy V.V., Ryabtsev A.D., Sydorenko D.G., Feofylactov A.V.


Автори:

Лисовський А.Ф., Цкітішвілі Е.О., Кулик А.І., Курочкін О.Ф., Лясов В.Г.,

Пашинський В.В., Рябцев А.Д., Сидоренко Д.Г., Феофілактов А.В.

 

ПредставленаІнститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

 

Створено промислове виробництво високоефективних крупногабаритних виробів для металургійної промисловості України, що дозволило відмовитися від імпортних закупівель і почати їх експортні поставки.

Авторами відкрито нове явище - поглинання металевих розплавів (ПМР) безпористими спеченими композиційними тілами.  Розроблено наукові положення про виникнення, розвиток та організацію в просторові структури дефектів, які утворюються у твердосплавних виробах при циклічних динамічних навантаженнях.

Отримали подальший розвиток основні положення кількісної металографії: запропоновано енергетичний критерій вибору матеріалу валка для конкретних умов експлуатації та  встановлено мікромеханізм пошкодження поверхні калібрів твердосплавних прокатних валків при експлуатації. Розроблено патентно-чисту технологію керованого гарячого вакуумного пресування (ГВП кер) твердих сплавів і організовано виробництво устаткування для реалізації цього  процесу. Розроблено нові методики контролю якості продукції. 

Створено промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних валків, бандажних кілець та інших крупногабаритних виробів, які постачаються на підприємства України, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Болгарії.

За результатами виконаних робіт опубліковано  2 монографії, 49 статей (6 – у виданнях бази SCOPUS, загальна кількість цитувань  – 43, H Index –28-69). Отримано 4 авторських свідоцтва, 1 патент України.