Ви є тут

Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Р40

Автори:

Ємець М.А., Кравців В.С., Лісовський С.А., Міщенко В.С.,

Степанов В.М., Харічков С.К., Хвесик М.А.,

Шевчук В.Я., Яцик А.В.

 

Представлена Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

 

Научное обеспечение и институциональные основы экологизации общественного развития и рационального природопользования

Авторы: Емец Н.А., Кравцив В.С., Лисовский С.А., Мищенко В.С.,

Степанов В.Н., Харичков С.К., Хвесик М.А.,Шевчук В.Я., Яцык А.В.

Scientific provision and institution bases of public development ecologization and rational natural resources usage

Authors: Yemets M., Kravtsiv V., Lisovsky S., Michthenko V., Stepanov V., Kharichkov S., Khvesyk M.,

Shevchuk V., Yatsyk A.

 

Авторами роботи відображено багатогранність наукових підходів до вирішення складних еколого-економічних проблем у всіх сферах життя суспільства – від визначення методологічних засад забезпечення ефективної еколого-економічної політики держави до формування конкретних важелів та інструментів екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування на регіональному та секторальному рівнях.

Запропоновано теоретико-концептуальні основи екологізації суспільного розвитку та раціонального природокористування, теоретичний базис авторської концепції екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування ґрунтується на системному дослідженні макроекономічних проблем сталого розвитку як найактуальнішої проблеми людства ХХІ століття загалом і кожної країни, зокрема.

Висвітлено теоретико-методичні аспекти та прикладні рішення щодо формування інституційних засад, ефективних механізмів та інструментів екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування на регіональному рівні.

Наукові результати робіт знайшли широке впровадження через розробку проектів законодавчих та нормативно-правових актів, розроблення пропозицій до проектів відповідних концепцій, програмних рішень з питань реформування ресурсної та екологічної політики, поданих до центральних органів законодавчої та виконавчої влади України.

Виконані членами авторського колективу дослідження знайшли відображення в наукових публікаціях в періодиці та фундаментальних виданнях Національної академії наук України, в прогнозах соціально-економічного розвитку України та її регіонів та стали складовою частиною підручників і посібників, сприяли підвищенню рівня викладання дисциплін з економіки природокористування, екології, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.