Ви є тут

Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження


Номер роботи - M 66

Автори:

Насильственные преступления, совершаемые работниками органов внутренних дел Украины: криминологическая характеристика, детерминация и предупреждение

Игнатов А.Н.

Violent crimes committed by police officers of Ukraine : criminological characteristic, determination and prevention

Ignatov A.N.

Автор: Ігнатов О.М.

Представлена Кримським юридичним інститутом Одеського державного університету внутрішніх справ (МВС України).

Кількість публікацій: 21 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 20 статей.

Сформульовано і обґрунтовано низку наукових положень, висновків та пропозицій, які розкривають сутність кримінологічної характеристики насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України, їх детермінації, особистості злочинця. Вироблено систему заходів, спрямованих на підвищення ефективності існуючих форм і методів попередження цих злочинів. Подано практично відсутні у науковому обігу дані щодо сучасного стану насильницької злочинності працівників ОВС України.

Результати дослідження можуть бути використані у сфері науково-дослідної діяльності – як підґрунтя для подальших наукових досліджень проблем злочинної та іншої девіантної поведінки працівників правоохоронних органів; у правотворчості – для вдосконалення чинного законодавства у сфері попередження злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, зокрема при удосконаленні нормативно-правової бази МВС України; у правозастосувальній діяльності – в аналітичній та практичній роботі (відбір кадрів, виховна робота тощо) кадрових служб, Служби внутрішньої безпеки та інших спеціалізованих служб та органів, а також при розслідуванні такої категорії злочинів; у правовиховній сфері – у роботі щодо підвищення рівня правової культури населення та працівників ОВС, зміцнення конструктивних взаємовідносин між населенням та ОВС; у навчальному процесі – при підготовці лекцій, підручників і навчальних посібників з дисципліни «Кримінологія» та окремих спецкурсів для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також у системі професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.