Ви є тут

Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)


Номер роботи - P 16 НАГОРОДЖЕНА

Р16

 

Автори:

Крупський Б.Л., Гладун В.В., Євдощук М.І., Павлюк М.І.,

Маєвський Б.Й., Полухтович Б.М., Максимчук П.Я.,

Чепіль П.М., Довжок Т.Є., Цьоха О.Г.

 

Представлена Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Нефтегазоперспективные объекты Украины (научные и пракические основы разведки ископаемых)

Авторы: Крупский Б.Л., Гладун В.В., Евдощук Н.И., Павлюк М.И., Маевский Б.И., Полухтович Б.М.,

Максимчук П.Я., Чепиль П.М., Довжок Т.Е., Цёха О.Г.

Scientific substantiation of the resources and reserves of the oil and gas prospective objects in Ukraine

Authors: Krupsky B.L., Gladun V.V., Yevdoschuk M.I., Pavlyuk M.I., Mayevsky B.J., Polukhtovych B.M.,

Maksimchuk P.Ya., Chepil P.M., Dovzhok T.Ye., Tsiokha O.G.

 

В роботі комплексно і всебічно розглянуто конкретні шляхи пошуку, підготовки та освоєння нафтогазоносних, нафтогазоперспективних об’єктів з урахуванням їх геолого-економічної та рейтингової оцінок, що визначають нафтогазовий потенціал надр України.

 Теоретично обґрунтовано напрямки геологорозвідувальних робіт та розроблено   систему   критеріїв   і   методів   прогнозування з максимальною вірогідністю відкриття родовищ нафти і газу та нових методів пошуку і розвідки скупчень вуглеводнів. Науково обґрунтовано нафтогазовий потенціал надр України, запропоновано ефективне розміщення геологорозвідувальних робіт із застосуванням нетрадиційних геологічних методів пошуку в різних геодинамічних умовах та різних концепцій генезису вуглеводнів, на великих (понад 5 тис.м) та незначних глибинах залягання продуктивних горизонтів. Виконано аналіз геологічної будови, особливостей нафтогазонакопичення та закономірностей розташування скупчень вуглеводнів, оцінено перспективи окремих територій і зон, що дало змогу визначити конкретні першочергові об'єкти для пошуково-розвідувальних робіт з максимальною вірогідністю відкриття нових родовищ на досяжних для буріння глибинах.

Теоретично обґрунтовано геодинамічну модель акваторії Чорного та Азовського морів та промислову нафтогазоносність гетерогенного та гетерохронного фундаменту осадових нафтогазоносних басейнів України для швидкого освоєння їх нафтогазового потенціалу. За участю авторів підготовлено і опубліковано атлас "Геологія та корисні копалини України", та "Атлас родовищ нафти і газу України" (6 томів), побудовано біля 10 тектонічних карт та карт нафтогазоносності регіонів України.

Результати науково-практичних розробок авторів відображено у  понад 800  публікаціях, у тому числі  10 монографіях, 400 статтях, 40 публікаціях за кордоном та 8 підручниках. Напрацювання авторів стали основою 4 Державних програм України в нафтогазовій галузі, які схвалені постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.