Ви є тут

Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла і паренхіми надниркових залоз після дії загальної глибокої гіпотермії


Номер роботи - M 0

М54

Автор: Князевич-Чорна Т.В.

 

Представлена Івано-Франківським національним медичним університетом  

 

Морфофункциональная характеристика гемомикроциркуляторного русла и паренхимы надпочечных желез после действия общей глубокой гипотермии

Автор: Князевич-Черная Т.В.

 

The morphofunctional characteristic of the hemomicrocirculatory channel and the parenchyma of adrenal glands after the effect of general deep hypothermia

Author: Knyazevych-Chorna T.

 

Кількість публікацій: 12 наукових робіт (7 статей, в т.ч. 4 одноосібних, 5 тез доповідей).

 

Роботу присвячено вивченню ангіоархітектоніки і структурної організації паренхіми надниркових залоз білих щурів-самців у нормі, та особливостей їх морфофункціональної перебудови на різних етапах після впливу загальної глибокої гіпотермії.

 Автором проведено комплексне морфофункціональне дослідження особливостей кровопостачання та внутрішньої організації надниркових залоз в нормі та на різних етапах після дії глибокої гіпотермії. Об’єктом досліджень обрано наднирки щура. В експериментальній групі щурів у структурних компонентах стінки різних ланок гемомікроциркуляторного русла та у паренхімі наднирників відбуваються послідовні стадійні зміни, які на висоті впливу гіпотермії та на 1 добу постгіпотермічного періоду характеризуються реактивно-набряковими явищами у клітинних структурах стінки судин та паренхіми залоз; на 3 та 7 доби проявляються деструктивно-компенсаторними змінами у даних структурах; на 14 і 30 доби наявні компенсаторно-відновні ознаки, в основі яких лежить підвищення активності внутрішньоклітинних регенераторних процесів.

Теоретичні та практичні узагальнення роботи використовуються в навчальному процесі Івано-Франківського медичного університету, Львівського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету та інших.