Ви є тут

Монографія "Запитання соціологічної анкети: методологічні проблеми конструювання"


Номер роботи - M 50 ПОДАНА

Автори:


 Монография "Вопроcы социологической анкеты: методологические проблемы конструирования"Автор: ЮзваЛ.Л.   Monograph "The question is sociological questionnaires: methodological problems of design"Author: IuzvaL.L. 


 

Автор: Юзва Л.Л., к.соц.н.

 

Представлена Київським національним університетом ямені Тараса Шевченка.

 

Монографія містить пріоритетні результати, пов’язані з вдосконаленням процедури застосування аналізу величини невідповіді, і на основі порівняння з когнітивним аналізом та визначенням низької ефективності використання лише даного способу для валідизації соціологічного опитувальника, а також встановленням наявності зв’язку наступного типу: ґрунтуючись на величину невідповіді, що знаходиться в межах одного інтервалу, можна пояснити основну помилку (або сукупність помилок), притаманну запитанням, що потрапили до однієї групи, та проаналізувати ступінь її (їх) складності.

Запропоновано нові підходи до низки способів аналізу формулювань запитань, що валідизують опитувальник: граматико-стилістичний аналіз, логіко-когнітивний аналіз, когнітивний аналіз, логічний аналіз, аналіз величини невідповіді, аналіз послідовності запитань в анкеті тощо. Формалізовано типи помилок формулювання запитання та створено типологію можливих помилок (різних рівнів: когнітивного, логічного і т.д.) на основі розуміння запитання як судження, що передбачає розкриття синтаксичних, семантичних, прагматичних аспектів.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач, пов’язаних із застосуванням аналізу випадковостей (побудова матриці випадковостей за Ч. Осгудом), та методу співставлення паралельних рядів, внаслідок чого було доведено, що використання даних методів дозволяє виявити взаємозв’язок між типами помилок та формулюваннями (формальними схемами) запитань.

 

Кількість публікацій: 21.