Ви є тут

Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)


Номер роботи - M 71 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Нечипорук О.П., к.т.н.

Представлена Національним авіаційним університетом

Представлена робота присвячена проблемі визначення множинних відмов у складних технічних об’єктах. Виявлено, що такі відмови на момент діагностування можуть накопичуватися в різних підсистемах об’єкта контролю, мати неоднорідний характер і викликати ефект накладення наслідків. В роботі доведено, що ідентифікація множинних відмов вимагає застосування нетрадиційних методів діагностування, подібних тим, які використовуються в експертних системах.

В роботі запропоновано експертні логіко-лінгвістичні моделі діагностування складних технічних об’єктів, в яких можуть виникати множинні відмови. Розроблено процедуру побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які надають можливість застосовувати для виводу рішень ефективні комбінаторні алгоритми. Розроблено та впроваджено модифіковані алгоритми розв’язання задачі діагностування на основі наведених експертних моделей, що реалізують стратегію спрямованого перебору варіантів. Запропонований метод застосовано для діагностування авіаційних двигунів. Проведено натурний повнофакторний експеримент з визначення комбінацій елементарних відмов в авіаційних двигунах. Розроблено експериментальні логіко-лінгвістичні моделі для визначення множинних відмов в авіаційних двигунах ПС-90А і АІ-25. Здійснена програмна реалізація розглянутих функціональних задач.

Практичне значення отриманих результатів полягає в наданні можливості виявлення комбінацій елементарних відмов у складному технічному об’єкті в умовах накладення їх наслідків; скороченні тривалості часу виявлення відмов; підвищенні точності ідентифікації виду відмов і місця їх виникнення; зниженні витрат на ліквідацію наслідків відмов у складному об’єкті; підвищенні надійності авіаційної техніки та рівня безпеки польотів за рахунок виявлення множинних відмов в авіаційних двигунах. 

Кількість публікацій: 44, в т.ч. за темою роботи 19 статей (3 у міжнародних журналах), 17 тез доповідей.