Ви є тут

Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами


Номер роботи - P 17 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

Автори: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І.

 

Розроблено системний математичний інструментарій та нові інформаційні технології для аналізу, прогнозування та адаптивного керування складними системами та інформаційними процесами.

До основних здобутків можна віднести: створення математичного інструментарію для якісного та конструктивного дослідження нелінійних керованих процесів та полів різної природи; загальних класів марковських процесів прийняття рішень; створення математичного апарату дослідження коректності та розв’язування різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності збурень, керованості і невизначеності вхідних даних; створення математичної теорії неперервних задач оптимального розбиття; розвинення класичної теорії оптимізації негладких опуклих функцій, на основі якої побудовані нові сімейства субградієнтних методів; створення теорії математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій; розроблення ефективних оптимізаційних методів розв’язування задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів; розроблення унікальної інформаційної технології для моделювання та вивчення української жестової мови; створення системи автоматичної діагностики суднових енергетичних установок.

Отримані результати знаходяться на рівні світових досягнень, не поступаються, а у багатьох випадках перевищують рівень результатів відомих досліджень у галузі штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем. Вони склали суттєвий внесок у вирішення найважливіших прикладних проблем, що виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних інформаційних технологій для моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні робототехнічних систем.

Кількість публікацій: 33 монографії, 405 статей (209 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1256 (згідно з базою даних Google Scholar), h - індекс = 15 та 359 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 9. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 патентами. За даною тематикою захищено 11 докторських та 55 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" за адресою :  м. Львів, вул. С. Бандери 28а, 5-й навчальний корпус,  аудиторія 108.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.