Ви є тут

Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт


Номер роботи - P 23

Автори:


Методы и мероприятия  охраны окружающей природной средыот влияниягорно-добычныхработ»СпичакЮ.Н., КипкоЭ.Я., КостивИ.Ю., ГоловчакВ.Ф., ДеньгинА.П., Кравец Р.В., КипкоА.Э., Садовый Ю.В.   Methods and measures for the environment protectionfrom influence of  mining workSpychakY.N., KipkoE.Y., KostivI.Y., GolovchakV.F., DenyginA.P., KravetsR.V., KipkoA.E., SadoviyY.V. 


Автори:

Спичак Ю.М., Кіпко Е.Я., Костів І.Ю., Головчак В.Ф.,

Дєньгін А.П., Кравець Р.В., Кіпко О.Е., Садовий Ю.В. 

 

Представлена Державним підприємством "Науково-дослідний інститут галургії".

 

На основі теоретичних досліджень авторами встановлено закономірності водоізоляції і фільтраційного ущільнення обводнених масивів шляхом ін’єкції в них в’язкопластичних твердіючих ізоляційних розчинів і зміцнювальних сумішей, з урахуванням відфільтрування з останніх рідкої фази, зменшення обсягу макропор, та збільшення  концентрації в’яжучого в поровому просторі, підвищення зв’язаності частинок структури;

Авторами розроблено математичні моделі управління реологічними і структурно-механічними властивостями в’язкопластичних розчинів та сумішей шляхом обґрунтування і розрахунку необхідної  зміни тиску, витрати і обсягу їх ін’єкцій в екологічно-небезпечні породні та грунтові масиви.

Розроблено методики одержання достовірних даних про фільтраційні властивості та параметри тріщинуватості і закарстованості природного середовища; методики розрахунку і  проектування природоохоронних методів і заходів  в різних  гірничо-геологічних, геохімічних і сейсмічних  умовах;

Реалізація розроблених методів і заходів забезпечує екологічну безпеку і вирішення народно-господарських та соціально-економічних проблем захисту вод від виснаження і забруднення, утворення провалів і підтоплення.

Ефективність розроблених методів і заходів підтверджено їх впровадженням на 32 промислових об’єктах в гірничо-видобувних районах України, Польщі, Росії, США, Чехії і Тайваня з соціально-економічним ефектом 38,84 млн. грн.

Основні результати роботи викладено у 4 монографіях, 84 наукових статтях ( в т.ч.21 у міжнародних журналах). Отримано 61 патент, в т.ч. 5 в Росії.