Ви є тут

Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища


Номер роботи - M 30 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Левішко А.С., к.б.н., Кондратюк Ю.Ю., к.б.н., Грищук О.О.

Представлена Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

Пошук нових високоефективних засобів підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур є одним із першочергових прикладних завдань сучасної біологічної науки в Україні та усьому світі. Тому розробка фундаментальних та прикладних основ для покращення біотехнологічних прийомів одержання продукції є надзвичайно важливим завданням.

Виявлені зміни метаболітного, білкового та фітогормонального профілів симбіотичних систем сої за стресових умов дозволяють ідентифікувати ключові біомолекули, залучені до адаптаційних процесів, не лише рослинного, а і бактеріального походження. Комплексний детальний аналіз складу метаболітів, білків і фітогормонів, що зазнали дії стресових факторів, дозволяє з’ясувати фізіологічну роль цих молекул у формуванні стійкості рослин до посухи.

Одержані результати є підґрунтям для пошуку ключових макромолекул, залучених до процесів пристосування рослин до несприятливих умов оточуючого середовища, встановлення їх ролі та місця у клітинних процесах і можливого значення для практичного використання з метою підвищення стійкості рослин до стресових факторів.

Про актуальність роботи свідчить неабиякий інтерес українських та іноземних учених, проявлений на вітчизняних та міжнародних конференціях, з’їздах, симпозіумах.

Кількість публікацій: 74, в т.ч. за темою роботи - 37 (28 статей), загальна кількість посилань на публікації авторів - 9 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.