Ви є тут

Контролінг в управлінні торговельними мережами.


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Контроллинг в управлении торговыми сетями.


Тарасюк М.В.


 


Controlling in a management by trade networks.


 Tarasyuk  M. V.


 


 

Автор: Тарасюк М. В., д.е.н.

 Представлена Київський національний торговельно-економічним університетом

 Метою праці є обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування та організації функціонування контролінгу в управлінні торговельними мережами.

Розроблено цілісну концепцію контролінгу в управлінні торговельними мережами, обґрунтовано бізнес-модель торговельних мереж, запропоновано новий понятійний апарат контролінгу, розроблено інноваційну структуру служби контролінгу.

Удосконалено модель контролінгу в управлінні торговельними мережами, вихідні положення, класифікацію контролінгу в торговельних мережах, методологічні положення впровадження в управління торговельними мережами, методичні підходи до формування механізму контролінгу, підходи до формування систем показників діяльності торговельних мереж, систему інформаційного забезпечення контролінгу в торговельних мережах.

Пропозиції, сформульовані як результат дослідження, удосконалюють управління торговельними мережами з урахуванням інтересів усіх осіб, зацікавлених у довгостроковому функціонуванні суб’єктів мережевого торговельного бізнесу на ринку.

Впровадження котролінгу забезпечує зростання товарооботу до 25%, збільшення прибутку до 12%, підвищення продуктивності праці до 30%.

Розроблені рекомендації та пропозиції з упровадження та вдосконалення контролінгу в управлінні торговельними мережами були прийняті для використання Верховною Радою Ук­раїни, Міністерством фінансів України, підприємствами, які займа­ють­ся мережевим тор­го­вель­ним бізнесом та займаються проведенням бізнес-тренінгів для керівників підприємств.

 Кількість публікацій: 132, в т.ч.  монографія,  6 методичних рекомендацій, 70 статей, 55 тез  доповідей.