Ви є тут

Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій


Номер роботи - M 20 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Конструкторско-технологическиеметодыобеспеченияресурсаэлементовавиационныхконструкций


Авторы: Воронько В.В., Гребеников В.А., Бойко Т.С., Воробьев А.Ю.


 


 


Engineering and design methods of supporting the resource of aerostructure elements


Authors: VoronkoV.V., GrebenikovV.O., BoykoT.S., VorobyovO.Yu.


 

Автори:  Воронько В.В., к.т.н.,   Гребеніков В.О., к.т.н.,  Бойко Т.С., к.т.н.,  Воробйов О.Ю.

 

Представлена Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 

В роботі вирішено проблему забезпечення ресурсу авіаційних конструкцій шляхом визначення допустимих напружень елементів авіаційних конструкцій в залежності від проектного ресурсу на етапі проектування літака, а також завдяки урахуванню технології оброблення деталей пружно-пластичним локальним і бар’єрним обтисненням елементів болтових (болт-заклепочних) з'єднань.

 Авторами проведено розрахунок  допустимих напружень регулярних та нерегулярних зон конструкції з урахуванням проектного ресурсу при випадковому навантаженні, профілю типового польоту, конструкційного матеріалу, характеристик турбулентності атмосфери.

Визначено характеристики локального напружено-деформованого стану у зоні рознімних болтових з'єднань, що дозволяє прогнозувати втомні характеристики елементів цих з'єднань, розроблено чисельні моделі  імпульсного дорнування отворів та імпульсного установлення болт-заклепок.

Авторами  запропоновано метод розрахунку допустимих напружень в зонах конструктивних нерегулярностей крила літака, який забезпечує проектний ресурс; обґрунтовано технологію зміцнення зон отворів комплексними технологіями та технології імпульсного дорнування отворів та імпульсного установлення болт-заклепок.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи полягає в значному скороченні обсягів та термінів ресурсних випробувань елементів конструкції літака на стадії проектування; значному підвищенню ресурсу болтових і болт-заклепочних з’єднань авіаційних конструкцій.

 

Кількість публікацій: 104,в т.ч.  за темою роботи -  60 (3 монографії,  45 статей, 11  тез доповідей, отримано 1 патент).