Ви є тут

Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах


Номер роботи - П 1 ПОДАНА

П1

Автори:

Багрій В.В., Бойко В.І., Денисюк С.П., Жуйков В.Я.,

Зорі А.А., Петергеря Ю.С., Сокол Є.І., Співак В.М.,

Сучик В.Є., Терещенко Т.О.

 

1.              Кн.1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища щкола, 2004. — 366 с;

2.      Кн.2. Цифрова схемотехніка.: -2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.- 408 с;

3.      Кн. 3. Мікропроцесори та мікроконтролери .2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.- 455 с;

4.              Основи схемотехніки електронних систем. — К.: Вища школа, 2004. — 536 с.;

5.              ТHЕ ВАSІСS ОF СІRСUITRI  ТЕСNIQUE ELEKTRONIK Kiev.: Avers, 2006.- 784 р.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

Комплекс учебников "Схемотехніка електронных систем" в 5-ти книгах

Авторы: Багрий В.В., Бойко В.І., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Зори А.А., Петергеря Ю.С., Сокол Є.І.,

Спивак В.М., Сучик В.Є., Терещенко Т.О.

Complex of textbooks "Scheme techniques and electronic systems" in 5 books

Authors: Bagriy V.V., Boyko V.I., Denisiuk S.P., Zhuykov V.Y., Zori A.A., Petergeria Y.S., Sokol,  E.I.,

Spivak V.M., Suchik V.E., Tereschenko T.O.

 

 

 

ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ