Ви є тут

Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах


Номер роботи - П 2 НАГОРОДЖЕНА

П2

Автори:

Панкратова Н.Д., Томашевський В.М., Ковалюк Т.В.,

Шеховцов В.А., Фельдман Л.П., Дмитрієва О.А., Пасічник В В.,

Резніченко В.А., Нікольський Ю.В., Щербина Ю.М.

 

1. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 544 с.;

2. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. –384 с.;

3. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 368 с.;

4. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.;

5. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.;

6. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.;

7. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. –576 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

Комплекс учебников "Информатика" в 7-ми книгах

Авторы: Панкратова Н. Д., Томашевский В. Н., Ковалюк Т. В., Шеховцов В. А., Фельдман Л.П.,

Дмитриева О.А.,Пасичник В. В., Резниченко В. А., Никольский Ю. В.,Щербина Ю. Н.

Complex of textbooks "Informatics" in 7 books

Authors: Pankratova N. D., Тоmashevsky V.N.,  Kovalyuk Т. V., Shekhovtsov V. А., Feldman L.P.,

Dmitrieva O.A., Pasichnyk V.V., Reznichenko V. А., Nikolsky Yu. V.,Shcherbyna Yu.N.

 

Загальний тираж підручників складає 20 500 примірників.

 

Комплекс підручників "Інформатика" являє собою цілісний проект, об’єднаний загальною спрямованістю на підготовку фахівців з базових напрямів "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерна інженерія" та "Прикладна математика". Книги мають єдину структуру, стиль викладення матеріалу та взаємно пов’язані, теоретичний виклад супроводжується багатьма прикладами, є завдання для самостійного розв’язування та контролю засвоювання матеріалу.

Новим у підручниках є поєднання математичної строгості викладення матеріалу з багатством застосувань, передусім в інформатиці. Разом з тим, автори ніде не поступаються математичною строгістю викладення матеріалу, у підручниках багато теорем, які супроводжуються докладними доведеннями.

Кожний розділ завершується збірником задач та комп’ютерних проектів для самостійної роботи. Спеціально підібрані приклади та комплекти контрольних запитань до кожного з розділів дають змогу студентам використовувати підручники під час самостійної навчальної роботи, усі теоретичні положення проілюстровано прикладами.

Навчальний матеріал забезпечує наскрізну підготовку студентів за сукупністю оновлених і нових навчальних дисциплін, враховує особливості засад та основних положень Болонського процесу, у тому числі – посилення фундаментальної складової освіти, творчої самостійної роботи, активізації наукової діяльності.

Підручники стали невід'ємним елементом освітнього процесу у вищих навчальних закладах України, котрі провадять підготовку фахівців за спеціальностями комп'ютерно-інформаційного профілю.