Ви є тут

Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах


Номер роботи - П 4 ПОДАНА

П4

 

Автори:

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,

Старостіна А.О., Скибінський С.В.

 

1. Маркетинг. — К.: КНЕУ, 2003. —246 с.

2. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. —268 с.

3. Маркетингова товарна політика. — К..-КНЕУ, 200і.— 240с.

4. Товарна іннова­ційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.

5. Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.

6. Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. — К.: Знання, 2005. —764 с.

7. Маркетинг. — Львів: Місіонер, 2000. — 640 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

Комплекс учебников:

по маркетингу в 7-ми книгах

Авторы: А.Ф.Павленко, А.В.Войчак, В.Я.Кардаш, А.А.Старостина, Л.В. Балабанова, С.В.Скибинский.

Complex of textbooks:

оn marketing in 3 books

Authors: A. F. Pavlenko, A. V. Voichak, V. Y. Kardash, A. O. Starostina, L. V. Balabanova, S. V. Skybinskyy.


Загальний тираж підручників складає 19 500 примірників.

 

Авторами  створено систему навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єди­ними методологічними принципами - школу вітчизняного маркетингу, одним з підтверджень чого є поданий комплекс навчальної літератури.

Підручники підготовлено провідними вченими-маркетологами, апробо­вано в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Вони відповідають сучасній концепції розвитку вищої школи України, отримали високу оцінку викладачів та студентів.

Комплекс підручників є базовим для підготовки фахівців різ­них освітньо-кваліфікаційних рівнів з економіки та підприємництва.

Широке ви­користання підручників  сприяє впровадженню прогресивних ідей маркетингу як філософії підприємницької діяльності, зміцненню статусу України як країни з ринковою економікою.