Ви є тут

Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах


Номер роботи - П 5 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Комплекс учебников "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение" в 7 книгахМаляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Кривцова В.И., Олейников А.М., Яковлев А.И., Канило П.М., Ровенский А.И.  Series of textbooks "Power Engineering. Environment. Energy-saving" in seven volumesV.A.Malyarenko, G.B.Varlamov, G.M.Lyubchic, V.I.Krivcova, O.M. Oleynicov, О.І.Yakovlev, P.M.Kanilo, О.І.Rovenskiy.


Автори:

Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Кривцова В.І.,

Олєйніков О.М., Яковлєв О.І., Каніло П.М., Ровенський О.І.

 

1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с.,

2. Невичерпна енергія:  Кн. 1. Вітроелектрогенератори. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с.,   

3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. - 519 с.,

4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с.,

5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с.; 

6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. - 464с.; 

7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. –Х.: "Видавництво САГА", 2006. – 484 с. 

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 6 000 примірників.

 

У комплексі підручників відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі. За єдиною структурно–логічною схемою підготовки фахівців здійснено систематизацію загальних знань  про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів базової - традиційної, альтернативної – поновлювальної та малої – децентралізованої енергетики.

Розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями екології та енергозбереження. Комплексність розгляду головних базових  положень дозволяє з єдиних  методичних позицій послідовно і максимально доступно викласти складні науково-технічні питання функціонування та розвитку сучасної енергетики, забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки держави.

Методична досконалість комплексу підручників забезпечується широтою висвітлення змісту, встановленням логічних  зв’язків у межах усіх томів, варіюванням змістом вибіркової частини за рахунок достатніх обсягів самостійної роботи, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів.

Видано електронні версії підручників.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському національному технічному університеті "ХПІ" 06 липня 2010 року.