Ви є тут

Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС


Номер роботи - P 15 ПОДАНА

Р15

Автори:

Бамбура А.М., Беркута А.В., Васягін Р.В.,

Грамоткін І.І., Каштанов В.О., Лукіна Л.Г.,

Малахов Ю.В., Рудько В.М., Хавкін О.К., Щербін В.М.

 

Представлена Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіонбуд України.

Комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ для обеспечения стабилизационных мероприятий по повышению уровня безопасности обьекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС

Авторы: Бамбура А.Н., Беркута А.В., Васягин Р.В., Грамоткин И.И., Каштанов В.А., Лукина Л.Г.,

Малахов Ю.В., Рудько В.М., Хавкин А.К., Щербин В.Н

Complex of research, experimental-design and design works for stabilization measures ensuring for increase of the ChNPP's object «Shelter» safety level

Authors: Bambura A.N., Berkuta A.V., Vasyagin R.V., Gramotkin LI., Kachtanov V.A., Lukina L.G.,

Malakhov J.V., Rudko V.M., Khavkin A.K., Scherbin V.N.

 

Спорудження об'єкта "Укриття" (ОУ) за рекордно короткий строк у надзвичайно важких радіаційних умовах не дозволило створити об'єкт у відповідності з правилами і нормами проектування. Тому проблема надійності та довговічності будівельних конструкцій ОУ Чорнобильської АЕС є надзвичайно актуальною оскільки вони виконують функцію основного фізичного бар'єру на шляхах виходу радіоактивних речовин і іонізуючого випромінювання у навколишнє середовище.

Авторським колективом виконаний значний обсяг робіт з метою підвищення рівня безпеки ОУ, включаючи: натурні дослідження стану будівельних конструкцій та факторів ядерної і радіаційної небезпеки; визначення основних засад та стратегічних напрямків діяльності щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему; експериментально-теоретичні дослідження залишкової несучої здатності залізобетонних конструкцій, які мають закритичні дефекти; розрахункове обґрунтування та розробку конструктивних рішень стабілізаційних заходів; розробку організаційно-технологічних рішень з безпечного виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи заходи із забезпечення радіаційної безпеки, захисту навколишнього середовища та поводження з радіоактивними відходами; створення інфраструктури для безпеки персоналу; здійснення авторського нагляду за реалізацією робочого проекту стабілізаційних заходів. Головним підсумком виконаної роботи є стабілізація найбільш відповідальних конструкцій, які забезпечують загальну цілісність локалізуючої споруди ОУ.

Науково-технічна значимість виконаної роботи полягає у вирішенні проблеми підвищення рівня безпеки та подовження терміну експлуатації локалізуючої споруди ОУ на період до 15 років - до завершення будівництва нового безпечного конфайнмента.