Ви є тут

Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі


Номер роботи - P 25 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Ключевыетехнологии производства кремниевыхсолнечных элементов и энергетических систем на их основе


Авторы:


Клюй Н.И., Скрышевский В.А., Костылев В.П., Макаров А.В., Коротынский А.Е., Шаповалов В.А, Семенов А.В., Саченко А.В., Шмирева А.Н.


 


Key technologies for production of silicon solar cells and energy systems on their base


Authors:


KlyuiM.I., SkryshevskyyV.A., KostylyovV.P, MakarovA.V., KorotynskyyO.Ye., ShapovalovV.O., SemenovO.V.SachenkoA.V., ShmirevaO.M.


 

Автори:

Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Коротинський О.Є., Шаповалов В.О, Семенов О.В., Саченко А.В., Шмирєва О.М.

 

Представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

 

Створено науково-технічні та технологічні засади виробництва і використання високоефективних кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі, які включають:

- розроблення фізичних основ та створення принципово нових конструкцій ефективних сонячних елементів, які знаходяться на рівні кращих світових зразків;

- розроблення та впровадження у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16,5%;

- організацію дослідно-промислового виробництва фотоелектричних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку з потужністю від 2 до 50 Вт, які не поступаються кращим світовим зразкам;

- розробку конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій, конструкторської, технологічної, програмно-методичної та експлуатаційної документації для їх виробництва, виготовлення та випробування макетних, експериментальних та дослідних зразків розроблених сонячних електростанцій;

- створення сертифікованого Центру випробувань фотоперетворювачів та фотоелектричних батарей.

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить близько 24 млн. гривень.

 

Наукові результати роботи відображено у 10 монографіях, більш ніж 300 статях, , сумарна кількість посилань на публікації  авторів (згідно баз даних Scopus) складає  852. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 40 вітчизняними та міжнародними патентами і авторськими свідоцтвами. За тематикою роботи  захищено 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні науково-технічної ради Інституту мікроприладів НАН України 05 версеня 2012 року.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.