Ви є тут

Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст.


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Представлено Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Автор: д.філос.н. Литвинов В.Д.

Метою роботи є пошук і введення в науковий обіг масиву іноземних і вітчизняних (переважно рукописних або раритетних) латиномовних першоджерел, а також осмислення і обгрунтування їхньої науково-практичної значимості для історії української філософії ХV‒ХVІІІ ст.

Автором доведено, що українська історико-філософська наука в зазначений період часу розвивалася в контексті західно-європейської, але мала свої національні риси і специфіку.

Створено основи для пошуку і введення в науковий обіг масиву латиномовних першоджерел, зокрема, рукописних. З цією метою автор видав підручник латинської мови та «Латинсько-український словник».

Запропоновано скласти конкретні плани перекладу рукописної латино-мовної спадщини Києво-Могилянської академії з метою подальшого їх теоретичного осмислення.

Кількість публікацій: 7 монографій, 3 монографічні видання, 36 статей. За даною тематикою захищено докторську та кандидатську дисертації.