Ви є тут

Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів


Номер роботи - P 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Епоян С.М., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Кавіцька А.О., Смолін С.К., Євдокименко В.О.

Представлена Інститутом колоїдної хімії та хімії води НАН України.

В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему створення і впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.

Розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення. Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод.

Теоретично обґрунтовано нові методи мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів.

Розроблено та впроваджено нові технології очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів, зневоднення осадів; створено нові конструкції очисних споруд. Розроблена нова технологія одержання ефективних вуглецевих сорбентів з антрацитів Донецького басейну. Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Артемівська, Макіївки, Канева та селищ міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, Новомихайлівка.

Відмінність розроблених технологій від аналогічних зразків полягає в раціональному поєднання біологічних процесів з різними вимогами до умов їх протікання в одній споруді; суміщенні фізико-хімічних і біологічних процесів; утилізації відходів очищення води. Так, технологія оброблення осаду дозволяє ліквідувати органічну частину осаду на 95%, тоді як за технологією фірми Дегремон (Франція) цей показник не перевищує 65%.

Економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 716 тис. грн./рік.

Кількість публікацій: 347, в т.ч.  5 монографій, 342 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 315 (згідно баз даних SCOPUS), h- індекс = 13. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 63 патентами.

 За даною тематикою захищено 6 докторських та 28 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 19 вересня 2013 року на засіданні вченої ради   Одеської державної академіїї будівництва та архітектури.