Ви є тут

Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів


Номер роботи - P 34 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Харківським національним університетом будівництва та архітектури.

АвториЕпоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С.

В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему створення і впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.

 Розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення.

Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод. Теоретично обґрунтовані нові методи мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів. Розроблено та впроваджено технології очищення стічних вод від нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів, зневоднення осадів; створено нові конструкції очисних споруд. Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, Харкова, Донецька, Алчевська, Артемівська, Макіївки, Канева та селищах міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, Новомихайлівка.

 Відмінність розроблених технологій від аналогічних зразків полягає в раціональному поєднання біологічних процесів з різними вимогами до умов їх протікання в одній споруді. Економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 млн. 716 тис. грн./рік.

Кількість публікацій: 10 монографій, 335 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 15 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 62 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

 Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року  о 13 годині на засіданні вченої ради  Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, аудиторія 360.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Коиітету.