Ви є тут

Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод


Номер роботи - P 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


«Интенсификация технологическихпроцессов биологической очистки городских сточных вод».


Олейник А.Я.,Эпоян С.М.,Нездойминов В.И., Чернышев В.Н., Мешковая-Клименко Н.А., Гомеля Н.Д.


 


Intensification of technological processes of domestic wastewater biological treatment.


Oliynyk O, Epoyan, Nezdoyminov V., Chernyshev V.


 

Олійник О.Я., Епоян С.М., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Мэшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д.

 

Представлена Донбаською національною академією будівництва і архітектури.

 

Розроблено математичні моделі біологічної очистки стічних вод в системах аеротенк-відстійник-регенератор та інших біореакторів. Теоретично обґрунтована технологія одномулової нітри-денітрифікації міських стічних вод в аеротенках з затопленою ерліфтною системою, що значно скорочує потребу в кисні при біологічній очистки, а також дозволяє вести процес одночасного видалення органічних забруднень і азоту.

Розроблено конструкцію нового аеротенка-відстійника з затопленою системою аерації, яка забезпечує зниження експлуатаційних витрат до 50%. Уперше у аеротенках-відстійниках реалізована концепція використання в промислових умовах процесу анаеробного окислення амонію нітритом (анаммокс бактерії) при очистці стічних вод та обробці осадів.

Науково обґрунтовано і розроблено нові технології зневоднення осадів на мулових майданчиках, які інтенсифікують процеси зневоднення осадів. Побудовані більш доскональні і загальні математичні моделі зневоднення осадів на мулових майданчиках, що враховують вплив кліматичних умов і роботу додаткового устаткування: всмоктувально-нагнітальної установки, горизонтального і вертикального дренажів, а також дію флокулянтів.

Теоретично обґрунтовано технологію глибокої мінералізації осаду в аераційних спорудах с послідовним муловідділенням і освітлюванням у завислому шару осаду, що дозволяє при мінералізації окислити до 95% органічної частини осаду і значно зменшити площу мулових майданчиків. Розроблена конструкція муловідділювача із завислим шаром осаду забезпечує муловідділення с високим змістом завислих речовин. 

Результати досліджень викладено 94 статтях,  в т.ч.у 5 міжнародних журналах, отримано 10 патентів на винахід

Громадске обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради Інституту гідробіології НАН України 11 вересня 2012 року о 14.00 в залі засідань за адресою: Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.