Ви є тут

Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів


Номер роботи - M 78

Автори:

Интенсификация биотехнологии вермикультивирования и пути оптимизации использования червячной биомассы и цеолитов у производстве мяса и яиц перепелов

Харчишин В.Н.

Intensification of biotechnology of vermicultivation and the ways of worms mass usе optimization and zeolite in the production of quail meat and eggs.

Kharchyshyn V.M.

Автор: Харчишин В.М.

Представлена Білоцерківським національним аграрним університетом (Мінагрополітики України).

Кількість публікацій: 53 наукові публікації, в т .ч. 2 методичні рекомендації, 19 статей, 22 тези доповідей, 10 патентів України на корисну модель та 1 Державний стандарт України.

Автором розроблено методики та проведено модельні дослідження щодо вивчення фізико-хімічних властивостей цеоліту Сокирницького родовища Закарпатської області та цеолітовмісного базальтового туфу родовища “Полицьке-ІІ” Рівненської області, зокрема кількісних показників елімінації з мінералів металів-біотиків і металів-токсикантів; інтенсифікації біотехнології вермікультивування як ланки біоконверсійного комплексу, де відходи одного виробничого циклу є сировиною для подальшого виробництва шляхом оптимізації мінерального складу живильного середовища вермікультури за рахунок використання цеолітів та вивчення їх впливу на метаболічні процеси. Встановлено продуктивность черв’яків і вмісту металів у черв’ячній біомасі та біогумусі, дію добавок черв’ячної біомаси, вирощеної на різних за мінеральним складом живильних середовищах, до раціону перепелів і самих цеолітів на обмін речовин в організмі перепелів та показники їх продуктивності й якості продукції.

Проведеними дослідженнями експериментально доведено можливість використання біотехнології вермікультивування для вирішення практичних завдань тваринництва та проблем, пов’язаних із захистом навколишнього природного середовища від забруднення.