Ви є тут

Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 Автори: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено нові підходи щодо розробки біомедичних систем на основі методів інтелектуального аналізу діагностичних даних. Створено наукові основи теорії побудови та організації інтелектуальних біотехнічних систем функціональної діагностики та комп'ютерного планування хірургічних втручань, які полягають у формуванні основних модельних уявлень, створенні методів, інформаційно-логічної структури та алгоритмічних моделей роботи даних систем для різних галузей медицини.

Сформовано базові концептуальні засади інтелектуальних технологій щодо віртуального моделювання хірургічних втручань та підтримки прийняття діагностичних рішень на основі методів обчислювального інтелекту для широкого спектру сучасних біотехнічних систем. Запропоновано принципи конфігураційного та траєкторного віртуального моделювання хірургічних втручань, підходи щодо підвищення достовірності функціональної діагностики на основі методів інтелектуального аналізу даних. Реалізовано оригінальні апаратно-програмні засоби функціональної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань в різних галузях медицини.

Робота є першою системною розробкою біомедичної спрямованості щодо комплексного віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій аналізу діагностичних даних. Результати роботи впроваджено у виробництві, при створенні перспективних планів виготовлення медичної апаратури, в різних клінічних закладах України та при викладанні дисциплін спеціальності 163 «Біомедична інженерія» в декількох закладах вищої освіти України. Робота має комплексні медико-технічний та соціально-економічний ефекти.

Кількість публікацій: 25 монографій, 2 навчальних посібники, 193 статті (57 - у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 215/11; Google Scholar – 576/14. Отримано 4 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 30 кандидатських дисертацій.