Ви є тут

Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні


Номер роботи - P 5 ПОДАНА

Автори:

д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-г.н. Черчель В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В.

Представлено Державною установою Інститут зернових культур НААН України.

Розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення  виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон України.

Отримали розвиток теоретичні дослідження, пов’язані зі стійкістю рослин кукурудзи до стресових умов, толерантністю до загущення посівів, інтенсивністю втрати вологи зерном, якістю зерна і зеленої маси, визначенням параметрів адаптивної стійкості, генетичного походження селекційного матеріалу та взаємозв’язків між ознаками рослин як факторів підвищення продуктивності гібридів. Встановлено генетичну різноякісність ліній та проведено їх ідентифікацію за гетерозисними групами.

Впроваджено в селекцію кукурудзи комплексну систему біотехнологічного супроводу процесів створення, тестування та доборів селекційного матеріалу.

Сформовано унікальну колекцію з понад 400 константних ліній  основних генетичних плазм - одну з найкращих в Європі. Набуто майнове право на понад 200 батьківських компонентів зареєстрованих гібридів, що стало основою для динамічного розширення в останні роки площі ділянок гібридизації до більш ніж 14 тис. га (40-50% від їх загальної площі).

Підсумком  роботи є реєстрація 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин України за останні 10 років.

Кількість публікацій: 9 монографій, 4 навчальні  посібники, 452 статті, (51- у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 2/1; Google Scholar – 482/6. Отримано  патент України на винахід, 320 патентів України на сорти рослин. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатські дисертації.