Ви є тут

Інноваційна система податкового адміністрування в Україні


Номер роботи - P 47 ПОДАНА

Автори:

 


Инновационная система налогового администрирования в Украине


Захарченко В.Ю., Иванов Ю.Б., Крысоватый А.И., Мельник П.В., Мищенко С.Г., Папаика А.А., Руденский Р.А., Тарангул Л.Л.


 


 


The innovative system of tax administration in Ukraine


ZakharchenkoV.U.IvanovY.B., KrysovatyyA.I.,MelnikP.V.,MishchenkoS.G., PapaikaA.A.,RudenskyR.A.,TarangulL.L.


 

 

Автори:

Захарченко В.Ю., Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Мельник П.В., Міщенко С.Г., Папаіка О.О., Руденський Р.А., Тарангул Л.Л.

 

 

Представлена  Національним університетом державної податкової служби України.

 

Робота авторів є результатом узагальнення теоретичних, методологічних та експериментальних досліджень вітчизняних вчених впродовж 2006–2011 рр., спрямованих на спрощення взаємовідносин між податковими органами і платниками податків у системі адміністрування податкових платежів.

У концепції, що створена з урахуванням економічних умов України, пропонуються механізми та методи економіко-математичного моделювання та нові інформаційні технології щодо удосконалення податкового адміністрування на різних рівнях організаційно-функціональної структури органів ДПС України:

На рівні Державної податкової адміністрації України (нині Державної податкової служби України) розроблено комплекс моделей щодо оцінки бази оподаткування і податкового потенціалу національної економіки, розглянуті проблеми та шляхи удосконалення податкового адміністрування з метою формування реальних планів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів;.

На рівні податкових служб в областях – створено багаторівневу консалтингову систему з питань адміністрування податків та організації взаємовідносин між платниками податків і податківцями.

На рівні податкових інспекцій – запропоновано механізми та методи, що запобігають втратам часу при організації і проведенні податкових перевірок, знижують витрати підприємств на їх проведення тощо.

Використання запропонованих інформаційних технологій та формалізованих методів і механізмів в адмініструванні податків сприятиме автоматизації великої кількості рутинних операцій та значно скоротить витрати часу на підготовку матеріалів для податкового контролю та узгодження його результатів. 

Економічний ефект від впровадження результатів роботи за період з 2006 р. до 2011 р. становив 10,2 млрд. грн.

За результатми досліджено видано 12 монографій та 6 навчальних посібників, опубліковано 65 статей, розроблено 35 наукових доповідей, підготовлено коментарі до Податкового та Бюджетного кодексів України, захищено 30 кандидатських і 4 докторські дисертації.