Ви є тут

Гроші та кредит


Номер роботи - П 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

 

Автори: Савлук М.І., д.е.н., Мороз А.М., д.е.н., Лазепко І.М., к.е.н., Пуховкіна М.Ф., к.е.н., Шамова І.В., к.е.н., Заболотна Н.Г., к.е.н., Брегеда О.А., к.е.н.

 

Гроші та кредит: 6-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 589 с.

 

Загальний тираж підручників складає 36 445 примірників.

 

Підручник витримав шість перевидань (1992, 2001, 2002, 2006, 2008, 2011 рр.), кожне наступне видання було доопрацьовано з урахуванням наукових досягнень та тих стрімких змін, які відбувалися в економіці нашої країни. Загальний тираж шостого видання складає 2 645 примірників.

У підручнику дано системний виклад грошового ринку в єдності попиту та пропозиції грошей, сформульовано положення про збалансованість всіх складових ринку як закону грошового обороту і базову передумову стабільності грошей. Дана позитивна оцінка кон'юнктурної теорії грошей Тугана-Барановського як методологічної основи розвитку сучасної монетарної теорії. Розкриті механізм формування пропозиції грошей, розглянуті найбільш складні аспекти теорії кредиту і процента.

Основні проблеми теорії грошей і кредиту розглянуті у зв'язку з розвитком вітчизняної та світової практики їх використання. Логічно завершена структуризація змісту підручника, виклад кожного розділу розпочинається з визначення цілей і наслідків його вивчення і закінчується ґрунтовним переліком завдань для самоконтролю. Наданий широкий алфавітно-предметний покажчик.

Крім основного підручника відповідно до його змісту підготовлено навчально-методичні посібники та посібники для самостійного вивчення цієї дисципліни для студентів різних спеціальностей.

Підручник широко використовується в навчальному процесі Київського національного економічного університету та інших вузів економічного профілю та практиці банківської діяльності при розробці нормативно-правового забезпечення на мікро- і макрорівнях.

 

Громадське обговорення підручника відбулося 29 вересня 2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Одеського національного економічного університету за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.