Ви є тут

Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру


Номер роботи - M 79

Автори:

Гемомикроциркуляторное русло желудка в норме и под воздействием метилтретбутилового эфира

Ковальчук А.И.

Нemomicrocirculatory bed of a stomach in norm and under action methyl tertiary butyl ether

Applicant: Kovalchuk O.

Автор: Ковальчук О.І.

Представлена Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця (МОЗ України).

Кількість публікацій: 20 статей.

Автором проведено теоретичне узагальнення та вирішено наукову проблему встановлення закономірностей будови слизової оболонки шлунка щурів та її гемомікроциркуляторного русла в нормі і їхні зміни за умов дії різних доз метилтретбутилового ефіру.

За допомогою методів світлової та електронної мікроскопії доведений факт топографічної стратифікації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка щура, результатом якого є своєрідний розподіл в підслизовому прошарку і у власній пластинці слизової оболонки функціо­нально різних судинних ланок.

Встановлено, що особливості формування ушкоджень слизової оболонки під впливом різних доз введеного внутрішньошлунково метилтретбутилового ефіру пов’язані з мозаїчним дозозалежним ураженням судин гемомікро­циркуляторного русла та реакцією паравазальних клітин: в першу чергу тучних клітин (тканинних базофілів), макрофагів, еозинофільних гранулоцитів.

З’ясовано, що динаміка часових параметрів і просторових характеристик змін ультраструктури тучних клітин під впливом різних доз метилтретбутилового ефіру співпадає з такою ентерохромафіно­подібних (ECL) ендокринних клітин епітелію слизової оболонки дна шлунка. Обґрунтовано положення про те, що поєднане пошкодження двох гістамінпродукуючих клітин в слизовій оболонці дна шлунка (тучних клітин та ECL-клітин) є наслідком токсичної дії метилтретбути­лового ефіру, а також одним з ймовірних пускових механізмів подальших структурних змін у судинах гемомікроциркуляторного русла, в сполучнотканинних клітинах і в епітелії слизової оболонки шлунка.