Ви є тут

Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів


Номер роботи - M 15 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Формирование субмикрокристаличнои структуры титановых сплавов методами пластической деформации для повышения ресурса ответственных деталей ГТД


Авторы: Титов А.В., Коваленко Т.А.


 


 


Formation submikrokrystalichnoyi structure of titanium alloys plastic deformation to improve resource critical components of GTE


Authors: Titov A.V., Kovalenko T.A.


 

Автори: Тітов А.В., к.т.н., Коваленко Т.О., к.т.н.

 Представлена Національним технічним університетом України  «Київський політехнічний інститут».

 На основі загальної тенденцій розвитку авіаційних ГТД систематизовані деталі з титанових спалавів визначено методи поверхневого пластичного деформування.

На основі теоретичного аналізу взаємодії індентора з деталлю на контактній поверхні розроблені математичні моделі пружньопластичного деформування поверхневого шару деталей при виброзміцнювальній обробці мікрокульками та вигладжуванні, а також гідродинамічної взаємодії індентора з поверхнею деталей, які враховують основні технологічні фактори: швидкість та зусилля обробки.

Для керування параметрами швидкості та зусилля при вигладжуванні на основі нових технічних рішень запропоновано використання додаткового ультразвукового навантаження, для чого створена спеціальна установка.

Експериментально доведено, що в поверхневому шарі при вигладжуванні з ультразвуком створюються градієнтні структури з подрібненням зерен вихідного титанового сплаву до СМК структури. Встановлено, що СМК структура має підвищені механічні властивості і їх стабільність.

Результати роботи  впроваджені у виробництві АТ «Мотор Січ» та ЗМКБ «Прогрес». Очікуваний економічний ефект складає 291 тис. грн. на рік.

 Кількість публікацій:  50,  в т.ч. за темою роботи  1 монографія, 15 статей,  16 тез доповідей, 5 патенти.