Ви є тут

Формування ресурсозберігаючих підходів функціонування будівельних машин із підвищенням показників надійності


Номер роботи - M 106 ПОДАНА

Автори: Міщук Д.О., к.т.н., Пристайло М.О.

Представлена Київським національним університетом будівництва і архітектури

Метою роботи є підвищення ефективності землерийних та підіймально-транспортних будівельних машин за рахунок зменшення енергоємності робочого процесу руйнування ґрунту шляхом застосування в землерийній машині робочого органа із пружно-деформованим виконавчим елементом, параметри якого обґрунтовані до раціональних показників, та синтезу оптимального керування підіймально-транспортною машиною на основі мінімізації енергетичних витрат і динамічних навантажень в її елементах.

Розглянуті в роботі положення щодо формування ресурсозберігаючих підходів функціонування будівельних машин з підвищенням показників надійності полягають у створенні керування будівельною машиною за оптимальними режимами руху із відтворенням її роботи з мінімально допустимими енерговитратами, що зменшує динамічні навантаження на елементи машини й усуває коливання металоконструкції, а також використання принципу суперпозицій впливу на робоче середовище декількох чинників одночасно, таких як статичне навантаження та удар, завдяки можливості акумулювання енергії пружно-деформованими елементами з подальшим її використанням для створення швидкісного силового імпульсу на робочому органі для забезпечення створення додаткових факторів, що призведить до зменшення енергоємності робочого процесу.

Розкрито нові підходи до роботи будівельної машини, на основі яких створено нові робочі органи та систему керування, що підвищує ефективність машини до 30%.

Кількість публікацій: 71, в т.ч. монографія, 28 статей (2 - у закордонних виданнях), 19 тез доповідей. Отримано 20 патентів.