Ви є тут

Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці.


Номер роботи - M 32

Автори:

Развитие познавательной активности младших школьников средствами вальдорфской педагогики.

Лупаренко С.Е.

Development of Junior Pupils’ Cognitive Activity by Means of Waldorf Pedagogy.

Luparenko S.E.

Автор: Лупаренко С.Є.

Представлена Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди (МОН України).

Кількість публікацій: 24 одноосібні наукові публікації, в т.ч. 14 статтей, 10 тез доповідей.

Автором визначено специфіку вальдорфських засобів розвитку пізнавальної активності школярів, що полягає в їхній орієнтації на цілісну психічну структуру учня в єдності його мислення, почуттів і волі з одночасною спрямованістю на особистість дитини, її суб’єктний досвід.

Обґрунтовано та експериментально перевірено технології використання вальдорфських засобів (ритмічної організації навчання, художньо-образного навчання, активно-практичних проектів, диференційованих вправ для дітей з різними типами темпераментів) розвитку пізнавальної активності учнів в умовах української початкової школи. Уточнено сутність понять «пізнавальна активність молодшого школяра» та «засоби розвитку пізнавальної активності молодших школярів», критерії та показники сформованості пізнавальної активності молодших учнів. Подальшого розвитку дістали засоби формування пізнавальної активності молодших школярів, орієнтовані на підвищення результативності їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

Розроблені автором навчально-методичні технології використання вальдорфських засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів успішно пройшли дослідно-експериментальну перевірку, що дозволяє реалізувати їх в умовах загальноосвітнього навчального закладу для розвитку творчості, самостійності, ініціативності молодших учнів.