Ви є тут

Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Представлено Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автори: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В.

У роботі вирішена наукова проблема типізації, формалізації та кількісної оцінки екосистемних сервісів, що дозволяє застосовувати цей концепт у плануванні раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Результати роботи у просторовому масштабі охоплюють територію України, у часовому вимірі поширюються на прогнозований історичний період часу.

В роботі розроблена типологія екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, визначені основні режими їх функціонування в умовах глобальних змін клімату. Встановлені залежності кількісних характеристик екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, інформаційно цінні кількісні показники, які повно характеризують екосистемні сервіси.

Визначені режими управління екосистемними сервісами як основи інноваційного менеджменту екосистемами, встановлені характеристики таксономічного, філогенетичного та функціонального різноманіття угруповань живих організмів як фактору їх стійкості. Розроблено екоморфічний підхід для аналізу екосистемних сервісів, встановлені важливі структурні та функціональні характеристики угруповань тварин, які забезпечують екосистемні сервіси у природних, техногенних та агроекосистемах.

Оцінено біотичні потенціали агроекосистем за різних технологій ведення сільського господарства.

Кількість публікацій: 16 монографій, 68 статей (39 у закордонних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 147/7; Scopus – 95/4; Google Scholar – 4750/21.