Ви є тут

Ефективні конструктивно-технологічні рішення стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів


Номер роботи - M 46 ПОДАНА

Автори:

 


Эффективные конструктивно-технологические решения сотовых агрегатов ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов


Авторы: Карпикова О.А., Кондратьев А.В., Сливинский М.В., Харченко М.Е.


 


  


Effective design and technological solutions for honeycomb structures of rocket and space technology made from polymer composite materials


Authors: Karpikova O.A., Kondratiev A.V., Slyvynskyi M.V., Kharchenko M.E.


 

 Автори: Кондратьєв А.В., к.т.н., Сливинський М.В., к.т.н., Карпікова О.О., Харченко М.Є.

Представлена Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Розроблено наукові засади та методологію оптимізації за масою багатовідсікових композитних тришарових оболонок зі стільниковим заповнювачем в їх регулярних і нерегулярних зонах. Розроблено  класифікацію технологічних дефектів стільникових конструкцій із полімерних композиційних матеріалів, що дозволяє встановити  відповідність між операціями промислового виробництва стільникових заповнювачів, типом і характером дефектів, що в них виникають.

 Розроблено і впроваджено методи оптимального проектування корпусних і панельних стільникових конструкцій ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів, рекомендації та способи нейтралізації статичної електризації та зниження нерівномірного масоперенесення на ділянках технологічної лінії виробництва стільникових заповнювачів.

Запропоновано концепцію оптимізації за масою стільникових конструкцій із полімерних композиційних матеріалів, що забезпечує реалізацію потенційних можливостей зниження їх маси при врахуванні практично всього спектра зовнішніх навантажень і технології виготовлення та  технологічні методи підвищення стабільності показників якості стільникових конструкцій, а також нормування технологічних допусків у виробництві стільникових заповнювачів.

Економічний ефект від упровадження результатів роботи полягає в суттєвому підвищенні показників якості стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів і зменшенні їх поверхневої маси в 1,5 – 2 рази.

 Кількість публікацій: 159, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 75 статей, отримано 3 патенти.