Ви є тут

Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі


Номер роботи - M 7

Автори:

Динамика глубоководных гидроподйомов в морском горном деле.

Шворак В.Г., Кириченко В.Е., Евтеев В.В.

Dynamics of deep-water hydraulic hoists in sea mining.

Shvorak V.G., Kyrychenko V.Y., Yevtieiev V.V.

Автори: Шворак В.Г., Кириченко В.Є., Євтєєв В.В.

Представлена Національним гірничим університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 36 статей, 63 патентів України, 9 патентів іноземних країн.

Роботу присвячено вибору раціональних, з урахуванням перехідних процесів, параметрів глибоководних гідропідйомів, що мінімізують енергоємність установок. Обґрунтовано базові параметри керування, які прямо пов`язані з розробкою стратегії й основних принципів автоматизованої системи керування технологічними процесами глибоководних видобувних комплексів.

Обґрунтовано параметри глибоководних ерліфтів з урахуванням перехідних процесів і розроблено технічні рішення, що забезпечують ефективність функціонування гідропідйомів у складі суднових видобувних комплексів. Розроблено роздільну модель нестаціонарного руху трифазної суміші в похилому пружному трубопроводі. На основі аналізу характеристичних властивостей системи рівнянь цієї моделі отримано найбільш повний вираз для визначення швидкості звуку в гетерогенній суміші, що узагальнює відомі формули. Встановлено закономірності поширення звукових хвиль в елементах глибоководних гідропідйомів й отримано залежність для зміни швидкості звуку по всій довжині транспортного трубопроводу з урахуванням зміни структур течії у верхній трубі.

Розроблено технічні рішення щодо підвищення ККД установок, зокрема запропонований автоматизований спосіб запуску і зупинки глибоководного гідропідйому на раціонально розташованому змішувачі, глибина занурення якого відповідає гідростатичному тиску, що перевищує максимальний тиск який забезпечує компресор. Розроблено стратегію, загальні принципи побудови автоматизованої системи керування технологічними процесами гірничо-морських видобувних комплексів, а також функціонально-оптимізаційна схема керування гідропідйомами.