Ви є тут

Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки


Номер роботи - P 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Диагностика  и лечение невирусных заболеваний печениНейко В.Е., Вирстюк.Н.Г., Дельцова Е.И., Мойсеенко Н.И., Крыжанивска А.Е. Development and introduction of the new effective diagnostic-prognostic and medical technologies in chronic non-viral hepatic diseases with the usage of native medicines”Neyko V.E., Virstyuk N.G., Deltsova O.I., MoyseyenkoM.I., Kryzhanivska A.E.


Автори:

Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.

 

Представлена Державним вищим навчальним закладом "Івано-Франківський національний медичний університет".

 

Роботу присвячено одній з актуальних проблем сучасної медицини -  підвищенню ефективності лікування хворих на хронічні невірусні захворювання печінки на основі вивчення нових патогенетичних ланок захворювань, розробки ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку і прогресування алкогольної хвороби печінки, хронічних  (токсичних, медикаментозних, авто-імунних і метаболічних) гепатитів. Встановлено частоту і патогенетичні ланки ураження печінки у тривало працюючих на підприємствах Прикарпаття. Розроблено і  апробовано алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Експериментально визначено нові механізми токсичного впливу цитостатичних засобів та гербіцидів на структури гепатоцитів, зміни складу ліпідів печінки та крові при тривалому надходженні до організму радіонуклідів.

Впроваджено  нові лікувальні технології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню рецидивів, розвитку ускладнень, цирозу печінки, печінкової недостатності і гепатоцелюлярної карциноми та супроводжуються скороченням термінів непрацездатності, інвалідизації та летальності, які є ефективними,  безпечними і доступними для широких верств населення.

Результати роботи висвітлено у 8 монографіях, 291 статті,  7 підручниках і посібниках, 4 методичних рекомендаціях, 3 інформаційних листах. Отримано  12 авторських свідоцтв на винаходи і корисні моделі.  Захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті ендокренології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка на засіданні вченої ради 16 липня 2010 року о 11.00 годині.