Ви є тут

Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття


Номер роботи - P 18 ПОДАНА

Р18

 

Автори:

Карпенко О.Ю., Кугутяк М.В., Добржанський О.В.,

Литвин М.Р., Марчук В.В., Савчук Б.П., Жерноклеєв О.С.

 

Представлений Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника МОН України.

 

Государственно-соборный процесс в Украине первой трети ХХ века

Авторы: Карпенко О.Ю., Кугутяк М.В., Добржанский О.В., Литвин М.Р., Марчук В.В.,

 Савчук Б.П., Жерноклеев О.С.

А State-Uniting Process in Ukraine of the First Third of the 20th Century

Authors: Karpenko O.Y., Kugutyak M.V., Dobrzhanskyy O.V., Lytvyn  M.R., Marchuk V.V.,

Savchuk B.P., Zhernokleyev O.S.

 

Дослідження  авторів охоплюють актуальні питання історії боротьби за державність і соборність України в першій третині ХХ ст. у західноукраїнському регіоні.

Вивчено історичні передумови національно-демократичної революції 1918 р. у Галичині і на Буковині, узагальнено досвід державного будівництва в Західно-Українській Народній Республіці. Проаналізовано суспільно-політичне, соціально-економічне, національно-культурне життя в республіці, її героїчну боротьбу та рух за національні права українців і за відновлення національної державності в міжвоєнний період.

Результати досліджень узагальнено в колективних виданнях „Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Ілюстрована історія”, „Прикарпаття: спадщина віків”, „Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія”, та збірнику документів і матеріалів „Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали: У 5-ти томах”, у якому  проаналізовано всю історію держави від її виникнення до припинення існування, через призму історичних джерел.

Історичний, логічно-структурний аналіз значного фактичного матеріалу дав змогу виважено тлумачити події, характеризувати конкретні історичні умови, започаткувати якісно новий концептуальний підхід до дослідження низки складних явищ історичного минулого.

Науковий доробок авторів відображено у 50 монографіях, 6 томів збірників документів і матеріалів, понад 350 наукових статей, доповідей і виступів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, за тематикою роботи захищено 10 докторських та 30 кандидатських дисертацій.