Ви є тут

Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року (огляд)

Збереження та відновлення науки –

запорука розвитку України  як передової держави.

Як свідчить історичний досвід, державне заохочення вчених і фахівців до активного розвитку науки і техніки, а особливо  відзначення їхніх видатних творчих досягнень,  має  велике   значення для  реалізації інноваційної політики держави.

Роль  Комітету з Державних премій  України в галузі науки і техніки полягає в заохоченні на загальнодержавному рівні вчених і фахівців за значний внесок у розвиток науки і техніки, в акцентуванні уваги  держави і соціуму на визначних здобутках, які необхідно інтенсивніше впроваджувати в національну економіку.

З жалем поки-що слід констатувати, що Україна, маючи достатньо потужний науково-технічний потенціал, малоефективно використовує його в національних інтересах, більше половини його можливостей реалізується поза потребами інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Саме тому відзначені Указом Президента України роботи є наочним прикладом того, як кращі наукові і науково-технічні розробки науковців та фахівців України знаходять своє визнання перш за все в нашій країні, а також за її межами.

 

У 2012 році до Комітету було подано 48 робіт і  5  підручників. "Географія" поданих робіт досить широка, практично з усіх регіонів країни (рис. 1).

 

  

Рис.1.  «Географія» поданих та премійованих робіт.

Вже на етапі представлення робіт до Комітету вони пройшли доволі серйозну перевірку на засіданнях вчених та науково-технічних рад наукових установ і організацій, вищих навчальних закладів тощо. Як правило, вже тут було необхідне визнання колег-фахівців у вигляді підтримки висування робіт, що повністю відповідає вимогам Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки.

На рис. 2 наведено дані стосовно підпорядкованості установ та організацій, що представили роботи до Комітету. Звертає на себе увагу те, що  38 % робіт представлено вченими радами  вищих навчальних закладів України та понад 20% - установами, підпорядкованими Національній академії наук України.

Рис. 2. Підпорядкованість установ та організацій, які представили роботи.

За рішенням Комітету до участі в конкурсі на здобуття Державних премій допущено 29 робіт і 3 підручники. 

Вже на цьому етапі розгляду за дорученням Комітету на засіданнях вчених та науково-технічних рад вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій відбулося громадське обговорення робіт. Широкого розголосу набрали  конкурсні роботи також на сторінках газет, журналів, у виступах і обговореннях на радіо та телебаченні.

Слід відзначити високу активність обговорення  на веб-сайті Комітету. На роботи надійшло понад  2300 коментарів від вчених і фахівців. Ще одна дуже важлива деталь: протягом цього року сайт відвідало близько 129 тисяч користувачів з понад 70 країн світу.

Довідково:з Росії – 1 199, Німеччини  – 429, США – 373,  Норвегії  та Польщі – понад 170, Білорусі, Франції, Китаю Великобританії – близько 100 з кожної країни.

За поданням Комітету Указом Президента України присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року  15 роботам та 2 підручникам. Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року стали 182 особи.

Серед них:академік Національної академії наук України МАКАРОВ Володимир Леонідович; 3 члена-кореспондента Національної академії наук України –  ДАНИЛЕНКО Анатолій Іванович, ДОВБНЯ Анатолій Миколайович, СТЕПАНЕЦЬ Олександр Іванович (посмертно). 

 

Рис. 3. Лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року.

 

Аналіз робіт свідчить про великий потенціал вітчизняної науки, який має служити подоланню кризових явищ і подальшому розвиткові нашої держави.

Лауреатами Державної премії став авторський колектив (Макаров В.Л., Гаврилюк І.П., Степанець О.І., Станжицький О.М., Тимоха О.М., Хапко Р.С., Хлобистов В.В., Янович Л.О.)  з Інституту математики НАН України,  які отримали  низку пріоритетних фундаментальних результатів з теорії різницевих схем і теорії наближення функцій та операторів, чисельно-аналітичних методів розв'язування диференціальних рівнянь.

Запропоновані методи знайшли застосування при розв’язанні низки актуальних прикладних задач. Зокрема, варіаційно-асимптотичні методи використані при розв’язанні відповідних крайових задач, що пов’язані з дослідженням резонансних рухів рідини в танкерах і їх класифікацією.

 

Відзначено  досягнення фізиків(Довбня А.М., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касілов В.Й., Коваленко Г.Д., Маслов М.І., Мороховський В.Л., Трутень В.І., Фомін С.П., Шраменко Б.І.) з Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, які не тільки  відкрили явища каналювання релятивістських електронів і позитронів у кристалах,  а і започаткували новий напрям у фізиці взаємодії високоенергетичних частинок з речовиною, який характеризується врахуванням особливої ролі динаміки пучків заряджених частинок в упорядкованих атомних структурах, таких як кристали, нанотрубки, фулерити та інші.

Результатом подальших теоретичних та експериментальних досліджень авторів у цьому напрямі стали передбачення нових явищ і ефектів, що були підтверджені в нещодавніх експериментах Європейського центру ядерних досліджень (CERN) і Стендфордского центру лінійних прискорювачів (CША).

 Премійовано цикл наукових праць,представлений Харківським національним університетом радіоелектроніки (автори Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксєнтьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О.).

Цесукупність фундаментальних і науково-прикладних робіт,  результатом яких єрозроблення  теорії та методів  проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, що дало можливість створити обчислювальні структури нового покоління.

Із застосуванням нових інформаційних технологій розроблено багаторівневу структуру (7 рівнів) системної інтеграції. Вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції і бізнес-процесів компаній з урахуванням стану ринку.

 

Не треба нікого переконувати в тому, що енергетична незалежність стає одним з найголовніших чинників безпеки країни, а використання практично необмеженої енергії Сонця є найбільш перспективним напрямком розвитку енергетики. Враховуючи те, що ринок України переповнений сонячними елементами та виробами з них із Китаю та інших країн, причому, часто не найвищої якості, державі вкрай необхідні  вітчизняні технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичні системи на їх основі.

 Авторським колективом, що об’єднує представників академічної науки і вищої школи, а також виробничників    (Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Коротинський О.Є., Шаповалов В.О, Семенов О.В., Саченко А.В., Шмирєва О.М.),розроблено фізичні основи та створено принципово нові конструкції ефективних сонячних елементів, які знаходяться на рівні кращих світових зразків.

Розроблено та впроваджено у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16,5%.

 Авторами не тільки створено технології виробництва окремих частин та самих сонячних елементів, але й розроблено конструкції та технології виготовлення цілих сонячних електростанцій.

 

Відзначено також роботу, представлену Національним університетом "Львівська політехніка" (автори  Мисак Й.С., Пістун Є.П., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.). В нійвирішено актуальну технічну проблему підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків (до 300 МВт) з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях.

Робота є завершеним циклом масштабних досліджень, які дозволили не тільки перевести базові енергоблоки в маневрений режим експлуатації, а і значно поліпшити технологічні, економічні та екологічні параметри їх роботи. Підтвердженням цього є впровадження результатів на електростанціях України, Росії, Бєларусі, Сербії, Хорватії, Польщі, Румунії, Молдови, Китаю, В’єтнаму, Нідерландах.

 

На сьогоднішній час забезпечення надійної та безперебійної роботи трубопровідного транспорту України є надзвичайно актуальним завданням не тільки для України, а і всієї Європи. В Україні трубопровідні системи експлуатуються вже більше 80-ти років і в процесі їх експлуатації виникли і в подальшому проявляються все нові і нові проблеми, які необхідно вирішувати в реальному часі і приймати технічно правильні та виважені рішення, які б забезпечили надійне постачання споживачам енергоносіїв.

В роботі, яка представлена Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (автори Банахевич Ю.В., Драгілєв А.В., Дьомін Ю.М., Іткін О.Ф., Кичма А.О., Крупка В.О., Лохман І.В., Петрина Д.Ю., Полутренко М.С., Федорович Я.Т.),розглянуто, досліджено та розв’язано  нові  наукові і технічні задачі, які пов'язані з діагностуванням трубопроводів та фіксацією виявлених дефектів тіла труби магістральних трубопроводів.  Запропоновано  технічні рішення та засоби захисту трубопровідних систем України як від звичайного типу корозії, так і від її біологічної складової.

 

Останнім часом одна з базових та експортноорієнтованих галузей української економіки – гірничодобувна переживає бурхливе зростання обсягів видобутку корисних копалин. Вибухові роботи, як і раніше, є основним процесом в технології видобутку руд та інших мінеральних матеріалів і займають значну частку витрат у собівартості продукції.

Авторським колективом  (Крисін Р.С., Купрін В.П., Іщенко М.І., Монаков В.Ф., Макаров О.І., Колтунов О.В., Вілкул О.Ю., Савченко М.В., Носов В.М.) комплексно вирішено важливу проблему переведення гірничорудної промисловості України на використання вітчизняних, високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин (ЕВР).

Введено в експлуатацію чотири комплекси з виготовлення компонентів ЕВР загальною продуктивністю понад 160 тис. тн на рік, що повністю забезпечує потреби України в промислових вибухових речовинах. Розроблено і виготовлено 48 змішувально-зарядних машин оригінальної конструкції для одержання ЕВР з невибухових компонентів безпосередньо в свердловині.

Розроблені ЕВР за вибуховими характеристиками на 8-10% перевищують кращі світові аналоги провідних фірм США, Канади, Швеції та інших.

 

Відзначено Державною премією і результати  ґрунтовних  фундаментальних досліджень авторського колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету біоресурсів і природокористування  України  (Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Поляченко Ю.В., Суходоля А.І., Толстанова Г.М., Фалалєєва Т.М., Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Любецька Т.В., Калачнюк Л.Г.), які включають пріоритетні результати досліджень молекулярно-біохімічних механізмів розвитку уражень у травному тракті.

Авторами створено основи теорії центрального гальмування шлункової секреції за участю блукаючих нервів, а також розроблено концепцію  ролі біогенних амінів у регуляції секреторної функції шлунка. Робота містить пріоритетні результати дослідження функціонування стрес-лімітуючої системи слизової оболонки травного тракту, біохімічних механізмів формування колострального імунітету в новонароджених. На основі отриманих даних розроблено практичні рекомендації для використання в клінічній практиці гастроентерологічних відділень.

 

Відзначено Державною премією досягнення групи українських вчених і лікарів з Києва та Вінниці (авториЗаболотнийД.І., Пухлик Б.М., Мельникова О.Ф., Гогунська І.В., Гонько В.М.),які створили авторитетну в світі вітчизняну школу алергологів. Ними розроблено вітчизняні парентеральні і пероральні форми неінфекційних алергенів та методики для проведення специфічної імунотерапії у хворих з алергічними захворюваннями органів дихання. Випускається понад 180 найменувань інноваційних препаратів алергенів (побутових, пилкових, харчових, інсектних, епідермальних, грибкових) для проведення специфічної імунотерапії, серед яких є ті, що не мають прямих аналогів у світі.

Ефективність застосування специфічної імунотерапії при лікуванні хворих на алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів за допомогою створених вітчизняних алергенів сягає понад 90 % (в світі – 70-75 %).Дуже важливо, що автори роботи дуже плідно працюють над становленням та вдосконаленням інфраструктури надання медичної допомоги таким  хворим.

 

Результатом плідної співпраці науковців та виробничників-харчовиків є розроблення і впровадження ресурсозберігаючих технологійвиробництва натуральних наповнювачів з вітчизняної рослинної сировини зі збереженням вітамінних комплексів (автори роботи Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Мазаракі А.А.,  Піддубний В.А., Яровий В.Л., Бобов Г.Б., Сукманов В.О., Гросман О.О., Дзіс А.С., Мацко О.П.).

Вирощування мікроорганізмів, як і новітні конструктивні вирішення систем аерації, запропонованих авторами, є надзвичайно цікавим і складним технологічним процесом. Інноваційні способи інтенсифікації масо- та енергоємних процесів харчових технологій не тільки прискорюють їх протікання, а і знижують споживані енерговитрат, підвищують і стабілізують якісні показники продукції.

Результати досліджень впроваджено на Київському заводі шампанських вин "Столичний", ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", Київське АТ "Пивзавод на Подолі", ВАТ "Стиролбіотех" та інших. Загальний економічний ефект від впровадження результатів розробок авторів за останні десять років складає понад 4,3 млрд. грн.

 

Значущість роботи, представленої Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені  М.К. Янгеля" (автори Засуха С.О., Шнякін В.M., Переверзєв В.Г., Конох В.І., Коваленко В.M., Лашенков І.В., Пінягин В.Д., Фролов В.В., Шульга В.А., Яковенко М.М.),складно переоцінити. Оскільки розроблено, відпрацьовано, випробувано і впроваджено в серійне виробництво рідинний ракетний двигун з витискною системою подачі компонентів палива в камеру згоряння,  який може використовуватись для верхніх ступенів ракет-носіїв і розгінних блоків космічних систем. Двигун має найкращі характеристики в своєму класі. Згадаємо, що конкурентами є провідні космічні держави: США, Росія, Китай.

Успішно здійснено перше льотне випробування двигуна (три включення) у складі європейської (!) ракети-носія "Вега". На різні орбіти виведено дев’ять супутників Землі.

 

 Відзначено колектив науковців та практиків металургів і коксохіміків (авториЯрошевський С.Л., Ємченко А.В., Старовойт А.Г., Шульга І.В., Гусак В.Г., Кузнєцов О.М., Кауфман С.І., Філатов Ю.В., Коломійченко О.І., Попов В.Є.),  які вирішили складну наукову, технологічну і економічну проблему - зменшення споживання природного газу шляхом створення та впровадження нової технології отримання високоякісного коксу для металургійного виробництва на базі комплексного використання української сировинної бази.

Обґрунтовано фізико-хімічні та технологічні властивості вугільних шихт, необхідних для отримання високоякісного коксу з вітчизняного вугілля. Розроблено теоретичні засади та технічні рішення зі скорочення використання коксу шляхом часткової заміни його пиловугільним паливом, що дало змогу практично повністю використати енергохімічний потенціал палива.

Впровадження  розробок дозволило скоротити використання у доменному виробництві високоякісного коксівного вугілля та повністю припинити застосування дорого імпортного газу. Вже отримано прибуток  у розмірі понад 150 млн. грн. лише на двох підприємствах, проте є реальна перспектива отримати економічний ефект понад 4 млрд. грн. від впровадження цієї технології на інших металургійних підприємствах України.

 

Спільна праця метробудівців і науковців (авториПетренко В.І., Ліхман С.М., Янікін В.В., Айвазов Ю.М., Охотніков О.К., Ярмоленк В.І., Михайлюк Л.О., Крашньов С.М., Білоус М.В., Тютькіа О.Л.) дозволила розробити та удосконалити інноваційні технології будівництва метрополітенів і тунелів з урахуванням підвищення їх стійкості, довговічності та зниженні витрат.

Розроблено нові технології проходки горизонтальних виробок великого перерізу, вертикальних виробок із застосуванням спеціальних способів, ескалаторних тунелів суцільним вибоєм з попереднім заморожуванням водонасичених ґрунтів, технологію перегону механізованих прохідницьких комплексів через станційні тунелі, технологію «стіна в ґрунті» при спорудженні станцій метрополітену мілкого закладання та інші.

 Про світовий рівень роботи свідчить відповідність розробок вимогам міждержавних стандартів та реалізація таких технологій у найрозвиненіших країнах світу.

Актуальність роботи авторів з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ НАН України (авториЛитвиненко О.Є., Шпильовий В.Д., Шпильова Т.І., Даниленко А.І., Захаренко М.І., Бажал Ю.М., Гриньова М.В., Федулова Л.І., Пепеляєв В.А.)не викликає сумнівів, оскільки успішний розвиток національної інноваційної системи безпосередньо впливає на ефективність економічного розвитку України.

Реалізація стратегії інноваційного розвитку потребувала системного вирішення низки задач, серед яких однією з основних і найважливіших є застосування новітніх алгоритмів та методів управління у інноваційних проектах, розробка і реалізація алгоритмів управління проектами та програмами різних рівнів.

Система не має аналогів, оскільки за рахунок спеціальних алгоритмів і технологій подолано основний недолік традиційного підходу – нездатність динамічно реагувати на швидкі зміни впливів зовнішнього середовища.

На основі авторських розробок створено систему підготовки фахівців, рівень кваліфікації яких еквівалентний рівню підготовки у акредитованих університетах США і підтверджений відповідними документами.

 

У 2012 році премійовано два  цикли  підручників, а саме: Основи теорії кіл" (у 2-х частинах) та  "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах) (автори Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І., Усін В.А., Вунтесмері В.С., Грецьких Д.В., Шокало В.М.), висунутий Харківським національним університетом радіоелектроніки, та  цикл підручників "Україна в світовій політиці" (авториМанжола В.А., Андрущенко С.В., Галака С.П., Головченко В.І., Капітоненко М.Г., Константинов В.Ю., Копійка В.В., Коппель О.А.,Крушинський В.Ю., Пархомчук О.С.), висунутий Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Методична досконалість комплексів підручників забезпечена широтою висвітлення матеріалу, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів   відповідних спеціальностей.

 Доступність викладу, системний підхід, широка палітра досліджених питань роблять ці підручними зручними для користування, і, водночас, демонструють високий професійний рівень авторських колективів.

 

Оцінена належним чином багаторічна праця вчених і фахівців, безсумнівно, буде сприяти подальшому розвитку  української науки і технологій та їх виходу на рівень передових досягнень у світі.

Відмічені премією роботи - найяскравіший приклад, коли фундаментальні знання використовуються для отримання конкретних продуктів.

Поділитися: