Ви є тут

Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві"


Номер роботи - P 48 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Цикла научных работ "Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии"Волкогон В.В., Курдиш И.К., Коць С.Я., Надкерничная Е.В., Токмакова Л.Н., Шерстобоева Е.В. , Мельничук Т.Н., Драч Ю.А., Тарарико Ю.А., Канивец В.И.  Тhe series of research works "Creation of microbial preparations of new generation and technologies of their use in agriculture" V.V. Volkogon, I.K. Kurdish, S.Ya. Kots, O.V. Nadkernychna, L.M. Tokmakova, O.V. Sherstoboeva, T.M. Melnychuk, Yu.O. Drach, Yu.O. Tarariko, V.I. Kanivets.


Автори:

Волкогон В.В., Курдиш І.К., Коць, С.Я., Надкернична О.В., Токмакова Л.М.,

Шерстобоєва О.В., Мельничук Т.М., Драч Ю.О., Тараріко Ю.О., Канівць В.І.

 

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН України.

 

Розроблено принципи і умови корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами з заданими корисними властивостями для збільшення урожайності сільськогосподарських культур та покращення якості продукції.

Досліджено структуру угруповань агрономічно цінних бактерій кореневої зони ряду видів культурних рослин, розроблено принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та домінування їх у кореневій зоні рослин. Селекціоновано активні штами бактерій. Досліджено ефективність бактеризації за різних агрофонів у всіх грунтово-кліматичних зонах України.

Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування. Використання препаратів у землеробстві сприяє суттєвому зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив. Поєднане застосування мінеральних добрив та біопрепаратів сприяє економії 30-60 кг/га мінерального азоту та 30-40 кг/га.

Розроблено нормативні документи, результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24. Загальний ідентифікатор SJR= 0,55. Загальний індекс цитування робіт претендентів складає 5.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 23 червня 2010 року.