Ви є тут

Цикл праць "Пріоритети охорони фіторізноманіття заповідних територій на популяційному, видовому та екосистемному рівнях (на прикладі Новгород-Сіверського Полісся)"


Номер роботи - M 0

М106

Автор: Панченко С.М.

 

Представлений Сумським національним аграрним університетом.

Цикл научных трудов "Приоритеты охраны фиторазнообразия на популяционном, видовом и экосистемном уровнях (на примере Новгород-Северского Полесья)"

Автор: Панченко С.М.

 

A cycle of the scientific researchers "Priorities of phytodiversity protection on population, species and ecosystem levels in the natural reserves (on the example of Novgorod-Siversky Polissia)

ichailovic

Author: Panchenko S.M.

 

Кількість публікацій: 82 наукових публікації (4 монографії, 35 статей, 29 тез доповідей, 3 методичні рекомендації, 11 - інші публікації).

 

На основі вивчення фіторізноманіття природно-заповідних територій Новгрод-Сіверського Полісся автором визначено раритетні об’єкти охорони на популяційному, видовому та екосистемному рівнях.

Встановлено основні напрямки динаміки лісових екосистем і досліджено популяції рідкісних видів рослин. Показано, що зміни складу та структури верхніх ярусів в ході відновлення корінних лісових екосистем є причинами зменшення чисельності популяцій рідкісних видів рослин. Доведено, що питання охорони фіторізноманіття повинні розглядатися з позицій єдності, різноманітності та ієрархічності організації живого.

Запропоновано підходи до розробки режимів охорони конкретних лісових екосистем.