Ви є тут

Цикл праць "Фотоніка наноструктурованих напівпровідників з розмірними і квантово-розмірними ефектами та їх застосування у фотокаталізі"


Номер роботи - M 0

М83

Автор: Строюк О.Л.

 

Представлений Інститутом фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України.

Фотоника наноструктурированных полупроводников с размерными и квантово-размерными эффектами и их применение в фотокатализе

Автор: Строюк О.Л.

 

Photonics of nanostructurized semiconductors with size and quantum- size effects and their application in photocatalysis

Author: Stroyuk A.

 

Кількість публікацій: 90 наукових публікацій (44 статті, 46 тез доповідей), 6 патентів.

 

Автором проведено наукові дослідження у новій міждисциплінарній галузі – фотоніці наноструктурованих напівпровідників. Узагальнено відомості про різноманітні розмірні явища в хімії та фотоніці наночастинок халькогенідних напівпровідників.

Виконано аналіз впливу розмірних і квантово-розмірних ефектів у наночастинках напівпровідників на особливості поглинання та випромінення ними світла, динаміки фотогенерованих носіїв заряду, міжфазного переносу електронів та з’ясовано вплив ефектів фотоіндукованої поляризації нанокристалів напівпровідників на їх фотохімічні властивості.

Сформульовано загальні засади стратегії одержання наночастинок оксидів, сульфідів, селенідів та телуридів металів заданого розміру, а також мезопористих халькогенідних матеріалів. Запропоновано комплекс нових методів фотокаталітичного синтезу наноструктурованих халькогенідів металів, бінарних нанокомпозитів та метал-напівпровідникових наноструктур на їх основі, а також фотохімічні способи керування їх властивостями.

Запропоновано ряд нових фотокаталітичних систем на основі наноструктурованих напівпровідників, а також системи для одержання водню з водних розчинів неорганічних та органічних електронодонорних сполук.

Результати досліджень складають наукове підґрунтя для дизайну нових високоефективних світлочутливих систем, що можуть застосовуватись у біосенсориці та люмінесцентній діагностиці онкологічних захворювань, для  розробки нових технологій та систем з малим вмістом срібла для оптичної реєстрації інформації, при створенні високоефективних фотокаталітичних перетворювачів сонячної енергії в хімічну енергію екологічно чистого палива – молекулярного водню.